Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op 
Tunniste 694668S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus  Lyhenne Informaatioympä 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa analysoida tieteellisen viestinnän teoreettisia jäsennyksiä, niihin liittyviä tutkimusongelmia sekä informetristen menetelmien soveltamista erilaisiin informaatioympäristöihin. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.

 
Sisältö 

Tieteellinen viestintä, informetrinen tutkimus, erilaiset informaatioympäristöt.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Beyond bibliometrics. Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Ed. by Cronin, B. & Sugimoto, C.R. 2014;

Holmberg, K. 2016: Altmetrics for information professionals. Past, present and future.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti tai essee (ks. ohje syventävien opintojen vaihtoehtoisen opintojaksojen suorittamisesta). Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa