Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555286A Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op 
Tunniste 555286A  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Prosessi- ja laatujohtaminen  Lyhenne Prosessi- ja la 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Osmo Kauppila 

Kuvaus
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Periodi 4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää prosessien, laadun ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen merkityksen organisaatiolle
  • omaa valmiudet kehittää organisaation toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti
  • omaa valmiudet kehittää organisaation toimintaa soveltaen tarkoituksenmukaisesti moderneja laatujohtamisen filosofioita kuten Lean ja Six Sigma
 
Sisältö 

Laatujohtamisen perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, standardipohjaiset johtamisjärjestelmät, asiakaslähtöinen tuotekehitys, henkilöstö ja osaaminen, Lean Six Sigma, Quality 4.0.

 
Järjestämistapa 

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.

 
Toteutustavat 

20 h luento-opetusta, 114 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muissa tutkinto-ohjelmissa tuotantotalouden sivuainekokonaisuutta opiskelevat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa tuotantotalouden 25 op kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi 555225P Tuotantotalouden peruskurssi, 555285A Projektinhallinnan peruskurssi, 555242A Product Development/Tuotehallinta, ja 555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet

 
Oppimateriaali 

Oakland, J.S., Oakland R.J. & Turner M.A. (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases (5th ed.), Routledge, 556 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson suoritus edellyttää viikkotehtävien (50 % arvosanasta) ja tentin (50 %) hyväksyttyä suoritusta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Osmo Kauppila.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Prosessi- ja laatujohtaminen (verkkokurssi, itsenäisesti suoritettava), KESÄ 2021  Verkkokurssi  Osmo Kauppila  01.06.21 -31.07.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Prosessi- ja laatujohtaminen  Opintojakso  Osmo Kauppila  17.03.22 -22.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Prosessi- ja laatujohtaminen tentti  Tentti  Osmo Kauppila  26.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Prosessi- ja laatujohtaminen tentti  Tentti  Osmo Kauppila  17.05.22