Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555286A Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op 
Tunniste 555286A  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Prosessi- ja laatujohtaminen  Lyhenne Prosessi- ja la 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Osmo Kauppila 

Kuvaus
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa
  • omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen
 
Sisältö 

Prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, henkilöstön rooli organisaation prosessien toiminnassa ja laatuasioissa, prosessi- ja laatujohtamisen käytännön toteutus

 
Järjestämistapa 

Opetus järjestetään lähiopetuksena (integroidut luennot ja harjoitukset).

 
Toteutustavat 

20 h luento-opetusta, 114 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muissa tutkinto-ohjelmissa tuotantotalouden sivuainekokonaisuutta opiskelevat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa tuotantotalouden 25 op kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi 555225P Tuotantotalouden peruskurssi, 555285A Projektinhallinnan peruskurssi, 555242A Tuotekehitys ja 555264P Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta.

 
Oppimateriaali 

Oakland, J.S. (2014) Total quality management and operational excellence (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson suoritus edellyttää viikkotehtävien (50 % arvosanasta) ja tentin (50 %) hyväksyttyä suoritusta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Osmo Kauppila.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Korvaa kurssin 555281A Laadun peruskurssi.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Prosessi- ja laatujohtaminen (verkkokurssi, itsenäisesti suoritettava)  Verkkokurssi  Osmo Kauppila  01.06.20 -31.07.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Prosessi- ja laatujohtaminen  Opintojakso  Osmo Kauppila  18.03.21 -23.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa