Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555285A Projektinhallinta, 5 op 
Tunniste 555285A  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Projektinhallinta  Lyhenne Projektinhallin 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Elina Jääskä 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 

 

 

 
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi. Aineistossa voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia.

 

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 2.

 
Osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
  • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
  • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
  • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
  • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
  • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin
 
Sisältö 
Projektitoiminnan määrittely, projektin päämäärä ja tavoitteet, projektin vaiheet ja elinkaaren hallinta, projektin suunnittelu, organisointi ja laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, kustannusten hallinta ja tuloksen arvon laskenta, projektin riskien hallinta, projektin sidosryhmien johtaminen, projektiviestintä, projektipäällikön tehtävät, uudet projektitoiminnan muodot, projektit liiketoimintana
 
Järjestämistapa 

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena.

 

 
Toteutustavat 
 Verkkoluento-opetus 2 h, itsenäistä opiskelua 132 h

 

 
Kohderyhmä 

Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat ja muissa koulutusohjelmissa tuotantotalouden sivuainekokonaisuutta opiskelevat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa tuotantotalouden 25 op kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi 555225P Tuotantotalouden peruskurssi, 555242A Tuotekehitys, 555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden peruskurssi ja 555286A Prosessi- ja laatujohtaminen.

 

 
Oppimateriaali 
Sähköiset luentomateriaalit, videot ja tehtävät , Artto, Martinsuo & Kujala 2006. Projektiliiketoiminta, WSOY (saatavilla ilmaiseksi sähköisenä sekä äänikirjana kurssin työtilasta)  

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 
Harjoitustehtävät sekä tentti verkossa. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa myös projektijohtamisen sertifikaatti veloituksetta. (PRY:N PMFoundation sertifikaatti). Kurssiarvosana määräytyy tehtävien ja testien suoritusten pohjalta.

 

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

 
Vastuuhenkilö 

Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen.

 

 
Työelämäyhteistyö 
 Videoidut lyhyet vierailijaluennot teollisuudesta

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Projektinhallinta (verkkokurssi, itsenäisesti suoritettava), KESÄ 2021  Verkkokurssi  Elina Jääskä  01.06.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Projektinhallinta  Opintojakso  Elina Jääskä  27.10.21 -01.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa