Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
406045A-02 Kuvataideopetuksen perusteet 2, 3 op 
Tunniste 406045A-02  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Kuvataideopetuksen perusteet 2  Lyhenne Kuvataideopetuk 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2564 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. ja 2. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on että opiskelija

  • osaa soveltaa grafiikan ja kolmiulotteisen työskentelyn tekniikoita ja materiaaleja omassa työskentelyssään
  • osaa suunnitella ja toteuttaa kuvataiteen opetusta vuosiluokilla 0 - 6.
  • osaa tarkastella opetussuunnitelmia
  • osaa analysoida kuvataiteen didaktisia ja pedagogisia menetelmiä
 
Sisältö 

Kurssin opetus perustuu POPS 2004 sisältöalueisiin

Kuvataiteen opintojakson aikana opiskelija kehittää kuvallista, didaktista ja pedagogista ajatteluaan soveltamalla kuvailmaisun keinoja.

Opintojakso muodostuu seuraavista sisällöistä. keramiikka, rakentelu, koulugrafiikka

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja ja pienryhmätyöskentelyä 30 h sekä itsenäistä työskentelyä 51h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinnot ovat osa "Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja".

 
Oppimateriaali 

Kuvien kirja. Kuvataideopetuksen käsikirja perusopetukseen: Ann-Chistina Forsman & Liisa Piironen

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustyöt

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

Tapio Tenhu, Minna Myllykangas, Matti Lukkari

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa