Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766645S Cluster Physics, 5 op 
Tunniste 766645S  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Cluster Physics  Lyhenne Cluster Physics 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Ei luennoida joka vuosi. 4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä (molekyyli-)klusterin ja kuvata erilaiset klusterien muodostumis- ja tuottomekanismit, kaasufaasin klusterien dynamiikan sekä tulkita kokeellisia mittaustuloksia.

 
Sisältö 

Kurssi kattaa klustereitten ominaisuuksien, muodostumismekanismien ja dynamiikan teoreettisen kuvauksen ja kokeelliset lähestymistavat. Klustereitten eri lähteet, spektroskopia, termodynamiikka ja faasitransitiot käsitellään kurssilla. Kurssiin kuuluu lisäksi demonstraatioita mittausjärjestelyistä.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

 
Kohderyhmä 

Fysiikan pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Opintojakso 761314A Termofysiikka tai vastaavat tiedot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Klavs Hansen, Statistical Physics of Nanoparticles in the Gas Phase, Springer, 2018.

Luentomoniste.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 - 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Malila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa