Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905045Y Japanin kielen jatkokurssi 2, 5 op 
Tunniste 905045Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Japanin kielen jatkokurssi 2  Lyhenne Japanin kielen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A2-B1.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE¬KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin

 
Lähtötasovaatimus 

Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (5 op).

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija pystyy käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai lyhyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla

 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija opiskelee laajempaa sanastoa aihepiireittäin. Opiskelija harjoittelee puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että hän osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia luokassa. Puhumista ja puhutun ymmärtämistä harjoitellaan sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Kieliopissa opitaan: te-partisiipin erilaisia ilmaisuja, passiivi- ja kausatiivimuoto, eri konditionaalimuodot, tyylieron käytäntö (kunnioittava- ja nöyrätyyli).

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja itsenäistä opiskelua

 
Toteutustavat 

Opetusta on 3 - 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi 2 

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 2, Finn Lectura. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävi­en palautus ja kirjoitustehtävät keskusteluteemoista. Lopputyö: suullinen esitys

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen We­bOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opetta­jalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Japanin kielen jatkokurssi 2, KEVÄT 2020  Opintojakso    14.01.20 -16.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa