Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905042Y Japanin kielen alkeiskurssi 1, 5 op 
Tunniste 905042Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Japanin kielen alkeiskurssi 1  Lyhenne Japanin kielen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin.

 
Lähtötasovaatimus 

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.

 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeita ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja masu-muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: wa, ga, mo, wo, ni, de jne    

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opetusta on 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905047Y Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen We­bOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opetta­jalle sähköpostitse.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Japanin kielen alkeiskurssi 1, SYKSY 2019  Opintojakso    09.09.19 -11.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa