Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
900017Y Survival Finnish, 2 op 
Tunniste 900017Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Survival Finnish  Lyhenne Survival Finnis 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

A1.1

 
Asema 

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien kansainvälisille opiskelijoille.

 
Lähtötasovaatimus 

Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.

 
Ajoitus 

-

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää kaikkein yleisimpiä arkipäivään liittyviä perusilmauksia ja -fraaseja. Hän osaa etsiä yksittäisiä tietoja yksinkertaisimmista teksteistä. Lisäksi opiskelija tunnistaa suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja suomalaisen tavan kommunikoida.

 
Sisältö 

Kurssi on johdantokurssi, jonka aikana opetellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä hyödyllisiä fraaseja, sanastoa, ääntämistä sekä vähän peruskielioppia. Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: yleistä perustietoa suomen kielestä; tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen; esittäytyminen, perustietojen kertominen ja samojen asioiden kysyminen puhekumppanilta; numerot, kellonajat, viikonpäivät, vuorokaudenajat, ruoka, juoma ja hintojen tiedustelu.

Kielen rakenteista opitaan persoonapronominit ja niiden possessiivimuodot, peruslauseen ja kysymyslauseen muodostaminen, muutaman verbin taivutus, yksikön partitiivin käytön perusasiat ja paikansijoista missä-kysymykseen vastaaminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetusta, verkko-opetusta ja muuta itsenäistä työskentelyä. Lisäksi yksi ryhmä järjestetään kokonaan verkko-opiskeluna.

 
Toteutustavat 

Luentoja kaksi kertaa viikossa (26 h, sisältäen loppukokeen) ja itsenäistä opiskelua (24 h).

 
Kohderyhmä 

Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä henkilöstö.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Jaetaan kurssin aikana.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen sekä loppukoe.

 
Vastuuhenkilö 

Arja Haapakoski

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa tai Tuudossa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kontikangas kampus Suomen kielen johdantok. S ja K  Opintojakso  Arja Haapakoski  08.09.20 -15.02.21
Ilmoittautumiseen Suomen kielen johdantokurssi, KEVÄT 2021  Opintojakso  Arja Haapakoski  18.01.21 -03.03.21
Ilmoittautumiseen Verkkokurssi Suomen kielen johdantok KEVÄT 2021  Opintojakso  Arja Haapakoski  19.01.21 -02.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa