Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
764632S Sähköfysiologiset mittaukset, 6 op 
Tunniste 764632S  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Sähköfysiologiset mittaukset  Lyhenne Sähköfysiologis 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3260 Biofysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Esa-Ville Immonen 

Kuvaus
Laajuus 

3-6 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

4.- 5. syksy (järjestetään korkeintaan vain parittomina vuosina tai jopa harvemmin)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata solujen sähköfysiologisten mittausmenetelmien periaatteet ja niiden soveltamiseen liittyvät edut sekä rajoitteet. Opiskelija osaa myös analysoida joitakin ko. mittauksista saatavia tuloksia. Lisäksi hän osaa ja on tehnyt onnistuneesti läpi kaikki keskeiset kyseisten menetelmien käyttöön liittyvät työvaiheet ja siten osaa itsenäisesti jatkaa niiden harjoittelua tarpeen vaatiessa.

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan teoriassa ja käytännössä solutason sähköfysiologisiin mittausmenetelmiin (intrasellulaariset rekisteröinnit sekä patch-clamp tekniikka), joiden avulla voidaan rekisteröidä hermoston tuottamia sähköisiä signaaleja aina kokonaisista soluista solukalvoilla sijaitsevien yksittäisten ionikanavien tuottamiin virtoihin. Harjoitustyössä opiskelija suorittaa kaikki kyseisten menetelmien vaatimat työvaiheet ja oppii tuntemaan rekisteröinneissä tarvittavan laitteiston toiminnan perusteet. Kurssilla käydään myös läpi yleisiä analyysimenetelmiä, joiden avulla on mahdollista arvioida mittausdatan laatua ja tutkia mittakohteen toimintaa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

10-20 h laboratoriodemonstraatioita, 25-50 h harjoitustöitä, 45-90 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Järjestetään sopimuksen ja tarpeen mukaan vain 4. vuoden ja sitä vanhemmille biolääketieteen fysiikan FM- tai FT-opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

764322A/764622S Solukalvojen biofysiikka, 764338A/764638S Neurotieteen perusteet ja 764680S Hermoston tiedonkäsittely -kurssit ovat välttämättömiä edellytyksiä kurssille osallistumiselle.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

Materiaalit sovitaan ja annetaan opiskelijoille kurssikohtaisesti.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Käytännön laboratorio-osaaminen ja työraportit arvostellaan.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Roman Frolov, Kyösti Heimonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

Kurssin sivu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa