Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791631S Pro gradu -seminaari, 5 op 
Tunniste 791631S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu -seminaari  Lyhenne Pro gradu -semi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Jan Hjort 
Paasi Anssi 
Eeva-Kaisa Prokkola 
Saarinen, Jarkko Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen (1.–) 2. syys- ja/tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Seminaarityöskentelyn myötä opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia ja osaa suhteuttaa oman Pro gradu -tutkielmansa alan yleiseen traditioon. Seminaarien myötä opiskelija osaa käyttää keskeisiä alansa käsitteitä ja oppii alan keskustelua. Lisäksi seminaarityöskentelyn myötä opiskelija osaa osallistua tutkimusalaan liittyvään keskusteluun ja osaa argumentoida ja puolustaa omaa tutkimusaihettaan ja tuloksiaan akateemisten käytäntöjen valossa.

 
Sisältö 

Tutkielmatyöskentely koostuu opiskelijoiden pitämistä tutkielmaseminaareista (seminaarit I, II, III). Seminaarissa perehdytään tutkielman aihepiirin kirjallisuuteen ja ongelmakohtiin. Seminaari I pidetään työn alkuvaiheessa. Noin 7–10 sivun mittaisessa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkielman aihepiiri, ongelmanasettelu, mahdolliset hypoteesit, aineistot, menetelmät, alustava sisältörunko, rahoitus, aikataulu ja tutkielman ohjaaja(t). Seminaari II pidetään tutkielman kirjoitusvaiheen käynnistyttyä, jolloin opiskelija esittelee työn sisältörungon, teoreettisen viitekehyksen sekä empiirisen tarkastelun suuntaviivat kiinnittäen samalla huomiota jo kohtaamiinsa ongelmiin. Seminaari III:ssa esitetään ohjaajien kommenttien pohjalta muokattu lähes lopullinen versio. Tällöin opiskelija esittelee työn keskeiset lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset ratkaisut sekä keskeiset tulokset ja niiden evaluoinnin. Seminaarissa toinen opiskelija toimii työn opponenttina. Opponointi tehdään kirjallisena.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Seminaarit.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen FM-vaiheen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

 
Oppimateriaali 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professorit.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Pro gradu -seminaari lv. 2020-21  Opintojakso  Jan Hjort  08.09.20 -27.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa