Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti, 8 op 
Tunniste 521275A  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Sulautettujen ohjelmistojen projekti  Lyhenne Sulautettujen o 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Teemu Tokola 

Kuvaus
Laajuus 

8 op.

 
Opetuskieli 

Materiaali englanniksi, luennointi suomeksi tai englanniksi tarpeen mukaan, ryhmäkohtainen ohjaus kielellä, jota ryhmän kaikki jäsenet puhuvat.

 
Ajoitus 

Kevät, periodit 3-4

 
Osaamistavoitteet 

1. Osaa työskennellä itsenäisesti ei-triviaalin ongelman parissa

2. Osaa kirjoittaa opinnäytetyön ja on saanut paljon harjoitusta tekstin työstämisestä

3. Osaa taustoittaa aiheesta tieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuen

4. On saanut kokemusta ohjelmiston toteuttamisesta sulautettuun järjestelmään

5. On kehittänyt ryhmätyöskentely- ja projektitaitojaan

 
Sisältö 

Opiskelijat tutustuvat sulautettujen ohjelmistojen kehitystyöhön perehtymällä kehitystukivälineisiin ja järjestelmälliseen laiteläheiseen ohjelmankehitystyöhön laatimalla sovellusohjelman sulautettuun järjestelmään. Tämän ohella opiskelijat perehtyvät aiheeseensa tieteellisten julkaisujen kautta ja käyttävät sovellustaan osana omaa tieteellistä tutkielmaa.

 
Järjestämistapa 

Etäopetus, ohjaustapaamiset ja itsenäinen projektityöskentely ryhmissä. 

 
Toteutustavat 

Sulautettujen ohjelmistojen projekti on kandidaattivaiheen päättävä kurssi, jonka läpäisyyn vaadittavat valmiudet on hankittu aikaisemmilla kursseilla. Kurssilla opiskelijat toteuttavat ryhmissä ohjelman sulautettuun järjestelmään annetusta aiheesta, jota ei välttämättä ole käsitelty aiemmilla kursseilla ja kirjoittavat työstään diplomityöohjeita noudattavan loppuraportin. Luentoja 30 h, laskuharjoituksia 0 h, suunnitteluharjoitus sisältäen ohjaustapaamiset periodilla 3-4 180 h.

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

521457A Ohjelmistotekniikka, 521286A Tietokonejärjestelmät tai 521142A Laiteläheinen ohjelmointi. Lisäksi 521453A Käyttöjärjestelmät on hyödyksi.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Kurssin verkkosivu, laitteiston datalehdet ja manuaalit sekä tieteelliset julkaisut.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan projektiraportilla ja palautetulla sekä demonstroidulla toteutuksella. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Tokola

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssilla tarjottavat aiheet kytketään ajankohtaisiin, relevantteihin tutkimuskohteisiin, ja kurssilla on mahdollisuuksien mukaan tarjottu vierailevien luennoitsijoiden luentoja kurssiaiheiden sovelluksista työelämässä.

 
Lisätiedot 

521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tietotekniikan tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkielman, mutta kurssin voi suorittaa myös siinä tapauksessa, ettei halua palauttaa kurssityötä kandidaatintyönään ja kurssi on avoin myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Tutkielman ohella kandidaatintyöhön liittyy 2 opintopisteen laajuiset 900060A Tekniikan viestintä -opinnot. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkielmat tehdään vain sähköisessä muodossa ja ne syötetään Laturi-järjestelmään. Työn ohjaajana toimii tietotekniikan tutkinto-ohjelman tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tarkemmat ohjeet löytyvät osaston verkkosivuilta.

Kurssin työtila löytyy Oulun yliopiston Moodle-alustalta: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=5927.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Sulautettujen ohjelmistojen projekti  Opintojakso  Juha Röning,
Teemu Tokola 
11.01.21 -28.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa