Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521479S Ohjelmistoprojekti, 7 op 
Tunniste 521479S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjelmistoprojekti  Lyhenne Ohjelmistoproje 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Christian Wieser 

Kuvaus
Laajuus 

7 op.

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti, materiaali saatavilla englanniksi.

 
Ajoitus 

Syksy, periodit 1-2.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan toimivia ohjelmistoja tosielämän ongelmiin. Lisäksi opiskelija osaa dokumentoida työnsä ammattimaiseen tapaan.

 
Sisältö 

Ohjelmistotuotantoprojektin vaiheet: vaatimusmäärittely, analyysi, suunnittelu, toteutus, testaus, (ylläpito). Projektityöskentely, projektin perustaminen, projektin johto, työskentely sidosryhmien kanssa, projektidokumentaatio. Projektikohtaiset ohjelmiston toteutus tekniikat ja työkalut, ohjelmiston dokumentointi.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

 
Toteutustavat 

Opintojakso suoritetaan 3-4 hengen ryhmissä. Tilaajatahoina on tyypillisesti eri yrityksiä ja yhteisöjä. Projektin etenemistä valvotaan katselmuksissa, joissa projektiryhmät esittävät seminaarimuotoisesti työnsä edistyessä vaatimusmäärittelyn, projektisuunnitelman, ohjelmiston teknisen suunnitelman, prototyypin demonstraation, testidokumentaation ja toimitettavan järjestelmän demonstraation. Katselmuksien lisäksi ryhmän työskentelyä koordinoidaan ohjaajan ja ryhmän välisissä ohjauspalavereissa. Työskentely-ympäristö ja työkalut määräytyvät projektikohtaisesti. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Luentoja 10 h, suunnitteluharjoitus periodilla 4-6 180 h.

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

521457A Ohjelmistotekniikka, 521453A Käyttöjärjetelmät, 521141P Ohjelmoinnin alkeet, 521286A Tietokonejärjestelmät tai 521142A Laiteläheinen ohjelmointi sekä projektikohtaisesti vaadittavat esitiedot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Pressman, R. S. Software Engineering A Practitioner’s approach, 4the edition, Mc Graw-Hill, 1997; Phillips, D. The Software Project Manager’s Handbook, IEEE Computer Society, 2000; Monisteita (projektiohjeet);

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentoja 10 h, suunnitteluharjoitus periodilla 4-6 180 h.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Christian Wieser

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa