Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791619S Pro gradu -tutkielma, 30 op 
Tunniste 791619S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu -tutkielma  Lyhenne Pro gradu -tutk 
Laajuus30 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

30 op

 
Opetuskieli 

Suomi, ruotsi, englanti tai muu mahdollisesti erikseen sovittava kieli.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen (1.–) 2. syys- tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Osoittaa, että opiskelija pystyy toteuttamaan vaativan itsenäisen akateemisen opinnäytetyön. Pro gradu -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa opintojensa aikana oppimistaan asioista tutkielman, jossa hän osaa raportoida keskeisistä erikoistumisalansa peruskäsitteistä ja -ilmiöistä. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija osaa käyttää keskeiset tutkimusmenetelmiin liittyvät seikat ja osaa luokitella, analysoida sekä arvioida tietojaan suhteessa tutkimusalansa perinteeseen. Tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa tehdä oikeat johtopäätökset tutkimastaan ilmiöstä ja kommentoi niitä alan tutkimusperinteeseen nähden. Tutkielmassa opiskelija osaa käyttää uusia tutkimusperinteeseen liittyviä näkökulmia sekä kehittää uusia tutkimusaiheita ja -kysymyksiä.

 
Sisältö 

Tutkielma laaditaan ohjaajien ja professorin hyväksymästä aiheesta. Opiskelija osallistuu tutkielman tekovaiheessa Pro gradu -seminaariin (seminaarit I, II, III).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Laaditaan itsenäinen tutkielma valitusta erikoistumisaiheesta.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Suositus: maantieteen perus- ja aineopinnot sekä valtaosa syventävistä tulisi olla tehtynä.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

 
Oppimateriaali 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Tutkielman hyväksyy ja arvostelee Maantieteen laitoksen johtoryhmä arvosanoilla 1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Professorit.

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Pro gradu -tutkielma voi olla osa laajempaa selvitys- tms. hanketta, jolloin opiskelija työskentelee tutkimusprojektissa tai vastaavassa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa