Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780601S Tutkimusprojekti, 12 op 
Tunniste 780601S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimusprojekti  Lyhenne Tutkimusprojekt 
Laajuus12 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

12 op / 240 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi, tarvittaessa englanti

 
Ajoitus 

4. vuosi, syys- ja kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Tutkimusprojektin suori­tettuaan opiskelija osaa käyttää valitse­mansa syventymiskohteen tutkimus­työssä tarvittavia työ- ja mittausmenetelmiä sekä analysointilaitteistoja. Hän osaa arvi­oida, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä saa­duista tuloksista sekä raportoida kirjallisesti tieteellisistä havainnoista.

 
Sisältö 

Laboratorio-opintojaksossa tutustu­taan pienois­projektin avulla syventymiskohteen tutki­mustyöhön. Projektiin si­sältyy myös kirjallisuustyö.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

240 tuntia opiskelijan työtä sisältäen suunnittelun, laboratoriotyöskentelyn (vähintään 120 h) ja kirjallisuustyön.

 
Kohderyhmä 

Kemia, pakollinen

 
Esitietovaatimukset 

Kandidaattivaiheen kemian opinnot mukaan lukien Tutkimusharjoittelu (780301A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Opettajien osoittama materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Laboratoriotutkimus ja raportti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Matti Niemelä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kurssin opetuksesta vastaavat professorit, kemian tutkinto-ohjelmassa toimivat dosentit, yliopistonlehtorit ja vähintään filosofian maisterin arvon saavuttaneet tutkijat. Tutkielmaa voivat ohjata muutkin kuin edellä mainitut opettajat, mutta siitä on sovittava etukäteen tieteenalan pääedustajan kanssa.

Tutkimusprojekti kirjallisuustöineen on tehtävä 6 kuukauden kuluessa opintojakson aloituksesta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa