Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477501A Prosessidynamiikka, 5 op 
Tunniste 477501A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Prosessidynamiikka  Lyhenne Prosessidynamii 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Aki Sorsa 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodeissa 1 ja 2.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten prosessien dynaamisen käyttäytymisen periaatteet, osaa muodostaa yksikköprosessien dynaamisia aine- ja energiataseita ja ratkaista niitä siirtofunktiotekniikalla. Hänelle syntyy myös käsitys yksittäisten prosessien säädön ja niiden dynaamisen käyttäytymisen yhteydestä.

 
Sisältö 

Prosessimallit, prosessidynamiikan peruskäsitteet, dynaamiset tasemallit, koottujen ja jakaantuneiden parametrien mallit, lämmönvaihtimien mallit, kemiallisten reaktoreiden mallit, eksotermisen sekoitusreaktorin mallit, laajempien prosessikokonaisuuksien mallintaminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot kahden periodin aikana.

 
Esitietovaatimukset 

Ei kurssivaatimuksia.

Opintojaksolla laaditaan aine- ja energiataseita, ratkaistaan differentiaaliyhtälöitä ja käsitellään siirtofunktioita. Näihin liittyvät esitiedot edistävät oppimista. Kurssilla käytetään matematiikkaa, jonka esitietoina on hyvä olla vähintään lukion laajan matematiikan antamat tiedot tai vastaavat. Matematiikkaa ei kurssilla varsinaisesti opeteta, ja tarvittaessa opiskelija joutuu itsenäisesti hankkimaan tarvittavan matematiikan osaamisen.  

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi antaa valmiuksia säätötekniikan syventäviin kursseihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste ja muu tunnilla jaettava materiaali.

Oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavaa teosta: Luyben, W.L.: Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. McGraw-Hill cop., New York 1990, 725 s.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kotitehtävät ja tuntitentit. Mahdollisuus etäsuoritukseen.

 

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Aki Sorsa

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Prosessidynamiikka  Opintojakso  Aki Sorsa  30.08.21 -13.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Prosessidynamiikka tentti  Tentti  Aki Sorsa  13.12.21