Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580120A Työharjoittelu 1, 1-5 op 
Tunniste 580120A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Työharjoittelu 1  Lyhenne Työharjoittelu 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Mikko Finnilä 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Laajuus 

1-5 op/ 27 -135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandivaiheessa 1. vuoden keväästä eteenpäin.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa työelämässä vaadittavia taitoja,
- tunnistaa omaa osaamistaan,
- osaa esittää osaamisensa CV:n muodossa.

 
Sisältö 

Alaan liittyvä työharjoittelu

 
Järjestämistapa 

Alaan liittyvä työharjoittelu

 
Toteutustavat 

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti ja sopii vastuuhenkilön kanssa työharjoittelun toteuttamisesta. 1 op vastaa noin kahden viikon harjoittelua. Harjoitteluun kuuluu suunnitelman tekeminen ennen harjoittelua ja harjoittelun jälkeen CV:n päivittäminen ja oppimisen arviointi. Suunnitelma ja CV hyväksytetään vastuuhenkilöllä. Kurssin voi korvata myös aiemman työkokemuksen perusteella (AHOT- prosessi).

 
Kohderyhmä 

Hyvinvointitekniikka TtK-tutkinnon opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Opiskelijalla tulee olla harjoittelupaikan vaatimat perustiedot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus, mutta opiskelijalla odotetaan olevan perustaidot harjoittelussa oppimiseen.

 

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ennen harjoittelua opintojakson vastuuhenkilö arvioi harjoittelupaikan soveltuvuuden oppiaineeseen etukäteen tapauskohtaisesti. Opiskelija tekee suunnitelman harjoittelusta ja sen tavoitteista. Harjoittelun päätyttyä opiskelija arvioi oppimaansa työelämätaitojen ja koulutuksen kannalta. Opiskelija toimittaa työtodistuksen ja muut dokumentit (CV ja työharjoittelun hyväksymiskaavake) vastuuhenkilölle. Jos opiskelija haluaa hakea kurssin korvaavuutta aiemman työkokemuksen perusteella, hän täyttää AHOT-lomakkeen OSAT-järjestelmässä ja liittää siihen CV:n ja työtodistuksen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mikko Finnilä

 
Työelämäyhteistyö 

Harjoittelu voidaan toteuttaa yrityksissä, yliopistoissa tai muissa tutkimuslaitoksissa

 
Lisätiedot 

-

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Vastuuopettaja Mikko Finnilä. Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Työharjoittelu 1 KESÄ 2021  Opintojakso  Mikko Finnilä  01.05.21 -30.09.21
Työharjoittelu 1 2021-22  Opintojakso  Mikko Finnilä  30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa