Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
402149S Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot, 5 op 
Tunniste 402149S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot  Lyhenne Yhteistyö ja am 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2551 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Nina Heräjärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija  

  • osaa määritellä kurssin keskeiset käsitteet (monialainen yhteistyö, inkluusio, pedagoginen konsultaatio, yhteisopettajuus, voimavarakeskeisyys ja ammatilliset vuorovaikutustaidot) 
  • osaa soveltaa kurssin keskeisiä käsitteitä koulumaailmaan sijoittuvien haastavien tapausten tarkastelussa ja osaa analysoida tapauksia kriittisesti 
  • on harjoitellut ja saanut valmiuksia osallistua monialaiseen digitaaliseen yhteistyöhön sekä suunnitella ja arvioida työskentelyn etenemistä
  • on harjoitellut ja saanut valmiuksia voimavarakeskeiseen ammatilliseen vuorovaikutukseen digitaalisessa ympäristössä 
 
Sisältö 

Opintojakson sisällöt tulevat paitsi erityispedagogiikan tutkimuksesta myös kasvatuspsykologian ohjaus- ja vuorovaikutustutkimuksen alalta. 

  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot 
  • Voimavarakeskeisyys 
  • Inkluusio 
  • Yhteisopettajuus 
  • Pedagoginen konsultaatio 
  • Monialainen yhteistyö 
 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus, ainoa lähitapaaminen opintojakson opettajien kanssa kurssin   alussa. Järjestetään yhteistyössä kasvatuspsykologian, luokanopettaja- ja erityispedagogiikan koulutuksen kanssa.

 
Toteutustavat 

Luentoja, artikkeleita ja itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä verkossa 135h. Opiskelijat etenevät kurssilla moduuleittain ja ryhmissä. Moduuleissa on viikoittain palautettavia sekä itsenäisiä että ryhmätehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää moduulien aikarajojen noudattamista ja viikoittaiseen ryhmätyöskentelyyn sitoutumista. Ryhmät organisoivat työskentelyn haluamallaan tavalla eli lähitapaamisiin ryhmien kesken ei velvoiteta. 

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat, erityisesti erityisopettaja- ja luokanopettajaopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perusopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan Moodlessa kurssialueella 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvosana (0-5) koostuu ryhmän oppimistehtävästä. 

Ryhmän oppimistehtävän arviointikriteerit: 

0 = Oppimistehtävä keskeneräinen, katkonainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on huomattavan puutteellista. Ei osoita ymmärtämistä ja kykyä soveltaa. 

1 = Oppimistehtävä erittäin pintapuolinen, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa. Ei osoita ymmärtämistä ja kykyä soveltaa. 

2 = Oppimistehtävä pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää. Osoittaa vain vähäisesti kykyä ymmärtää ja soveltaa. 

3 = Oppimistehtävä pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää. Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa. 

4 = Oppimistehtävä jokseenkin analyyttinen ja siinä osoitetaan kykyä tarkastella asioita kriittisesti ja suhteutetaan asioita hyvin toisiinsa. Lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää. Osoittaa hyvin kykyä ymmärtää ja soveltaa.  

5 = Oppimistehtävä systemaattinen ja analyyttinen ja siinä osoitetaan  

erinomaista kykyä sekä tarkastella asioita kriittisesti että  

suhteuttaa asioita toisiinsa. Lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista. Osoittaa syvällistä ymmärtämistä ja erinomaista kykyä soveltaa. Osoittaa koko ryhmän osallistumista yhteiseen tiedonrakentamiseen.  

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Nina Heräjärvi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 
Lisätiedot 

Opintojakso alkaa aloitustapaamisella (2h). Muuta lähiopetusta ei ole.  
Opintojakso pyritään järjestämään MOOC-toteutuksena kesäjaksolla. Tällöin toteutus ja tavoitteet eroavat syyslukukaudella pidettävän opintojakson toteutuksesta ja tavoitteista siten, että opintojaksolla ei ole ohjausta eikä ryhmätyöskentelyä, vaan materiaalit opiskellaan verkossa itseopiskeluna.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot (Kesäopinto 2021)  Verkkokurssi  Nina Heräjärvi  13.05.21 -31.07.21
Ilmoittautumiseen Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot    Opintojakso  Nina Heräjärvi  01.09.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa