Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477221A Aine- ja energiataseet, 5 op 
Tunniste 477221A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Aine- ja energiataseet  Lyhenne Aine- ja energi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Marja Mikola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi. Opintojakson voi suorittaa englanniksi kirjatenttinä.

 
Ajoitus 

Toteutus periodeissa 3 ja 4 (1. vsk)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia prosessille aine- ja energiataseet ottaen reaktion stoikiometrian asettamat rajoitukset huomioon. Opiskelija osaa hyödyntää laatimaansa mallia prosessin toiminnan tarkastelussa.

 
Sisältö 

Prosessien aine- ja energiataseiden laadinta erityisesti ottaen huomioon kemiallinen reaktio. Tarkastellaan myös prosesseja, jotka koostuvat useista yksiköistä.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja ryhmittäin tehtävät harjoitustehtävät.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta 40h, ryhmätyötä 10h ja itsenäistä opiskelua 80h.

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat, sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Lukion kemian, matematiikan ja fysiikan opetussuunnitelman keskeinen sisältö.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

477221A Aine- ja energiataseet opintojaksoa vastaavan sisällön muodostavat opintojaksot Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO) ja Aine- ja energiataseet II (AVOIN YO) yhdessä.

 

 
Oppimateriaali 

Sähköinen oppimateriaali oppimisympäristössä. Vastaava sisältö oppikirjassa Reklaitis, G.V.: Introduction to Material and Energy Balances. John Wiley & Sons, 1983. ISBN 0-471-04131-9.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson aikana on kaksi välikuulustelua ja ryhmissä tehtävät harjoitustehtävät, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Välikuulustelut voi korvata loppukokeella.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5, hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Juha Ahola

 
Lisätiedot 

Tämä opintojakso korvaa opintojakson 477201A Taselaskenta, 5 op.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Aine- ja energiataseet  Opintojakso  Ahola, Juha Lennart  12.01.22 -28.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa