Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353305S Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede, 25 op 
Tunniste 353305S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede  Lyhenne Pro gradu-tutki 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Anne Oikarinen 

Kuvaus
Laajuus 

25 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. syyslukukausi, 1. periodi - 2. kevätlukukausi, 4. periodi. Lisäksi 1. keväänä aloitusinfo.

 
Osaamistavoitteet 

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija osaa:

 1. tutkimusprosessin käynnistämiseen liittyen toteuttaa itsenäisesti tai tutkimushankkeen jäsenenä tieteellisen aineistonkeruun sovitussa aikataulussa sekä kriittisesti keskustella tutkielmasta ja valituista aineistonkeruumenetelmistä suhteessa tutkimusaiheeseen/-ilmiöön.
 2. kerätä tutkimusaineistoa suunnitelmansa mukaisesti, sekä arvioida kriittisesti menetelmällisiä ratkaisuja, omaa toimintaansa ja tekemiään valintoja sekä tehdä johtopäätöksiä aineistonkeruun eri vaiheissa ja perustella tekemiään ratkaisuja aineiston keräämiseen liittyen.
 3. aineiston keräämiseen liittyen arvioida kriittisesti menetelmällisiä ratkaisuja, omaa toimintaansa ja tekemiään valintoja sekä tehdä johtopäätöksiä aineiston analyysin eri vaiheissa, raportoida aineiston analyysin ja esittää tutkimuksen tulokset sekä argumentoida tekemiään ratkaisuja
 4. tuottaa itsenäisesti tai tutkimushankkeen jäsenenä tieteellisen opinnäytetyön tai artikkelin, sekä hallitsee käyttämänsä tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja tehdä johtopäätöksiä sekä argumentoida tekemiään ratkaisuja sekä keskustella tieteellisesti.
 
Sisältö 
 1. Tutkimussuunnitelman ideointi, työstäminen ja viimeistely. Tutkimuslupaan liittyvät menettelyt ja säädökset, tutkimusluvan hankkiminen, eettiset näkökulmat ja tarvittaessa eettisen toimikunnan lausunto.
 2. Tieteelliset kriteerit täyttävä suunnitelmallinen aineistonkeruun toteuttaminen ja raportti. Kriittinen keskustelu tutkielmasta ja valituista aineistonkeruumenetelmistä suhteessa tutkimusaiheeseen/-ilmiöön.
 3. Tieteelliset kriteerit täyttävä aineiston analysointi ja tulosten raportointi. Kriittinen keskustelu tutkielmasta ja valituista menetelmistä suhteessa tutkimusaiheeseen/-ilmiöön.
 4. Tieteellisen tutkielman kriteerit täyttävä opinnäyte tai artikkeli. Kriittinen keskustelu tutkielmasta, tutkimustulosten, johtopäätösten sekä jatko-tutkimusideoiden esittäminen. Tutkimusaiheeseen ja -menetelmiin liittyvä kansainvälinen kirjallisuus.
 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 
 1. Ryhmäohjaus ja mentorointi 6 h, itsenäinen työskentely ja omaan tutkimusaiheeseen ja menetelmiin liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen 113 h, seminaarit 5 h, itsearviointi ja vertaisarviointi 5 h.
 2. Ryhmäohjaus ja mentorointi 10 h, itsenäinen työskentely ja omaa aihetta sekä menetelmiä koskevaan kirjallisuuteen perehtyminen 110 h, yhteistyö nimetyn opinnäytetyön ohjaajan kanssa 5 h, aineiston keruusta raportoiminen 5 h, itsearviointi ja vertaisarviointi 5 h.
 3. Ryhmäohjaus ja mentorointi 10 h, itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen perehtyminen 110 h, yhteistyö nimetyn opinnäytetyön ohjaajan kanssa 5 h, aineiston analyysista ja tuloksista raportoiminen 5 h, itsearviointi ja vertaisarviointi 5 h.
 4. Ryhmä- ja/tai yksilöohjaus 10 h, yhteistyö nimetyn opinnäytetyön ohjaajan kanssa 5 h, tutkimusaiheeseen ja -menetelmiin liittyvän kansainvälisen ja kotimaisen kirjallisuuden lukeminen, tutkielmasta raportoiminen; tieteellinen opinnäyte tai artikkelin kirjoittaminen 100 h. Valmistujaiseminaari ja posterinäyttely, seminaarin järjestämiseen osallistuminen 20 h.
 5. Konferenssiin osallistuminen ja omantutkimuksen esittäminen 4 h.
 6. 1. kevät: pakollinen aloitusinfo 2 h. 
 
Kohderyhmä 

Hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmien opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Tutkimusmenetelmäopinnot 20 op

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

353205S Kirjallinen kypsyyskoe

 
Oppimateriaali 
 • Polit DF & Beck CT (2011) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. ed. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Lisäksi tutkielman aiheeseen ja menetelmiin liittyvä monipuolinen kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 
 1. Tutkimussuunnitelman työstäminen, tutkimuslupahakemuksen laatiminen ja siitä raportointi.
 2. Aineiston keruusta raportoiminen, itsearviointi ja vertaisarviointi.
 3. Aineiston analysoinnista raportoiminen, itsearviointi ja vertaisarviointi.
 4. Tieteellisen tutkielman tai artikkelin toteutus. Valmistujaisseminaariin sekä järjestelyihin osallistuminen. Kahteen terveystieteiden väitöstilaisuuteen osallistuminen opintojakson (25 op) aikana.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Osatehtävät hyväksytty/ hylätty. Opinnäytetyö 1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori/tutkielman ohjaaja

 
Työelämäyhteistyö 

Opiskelija osaa toteuttaa omaa asiantuntijuutta tukevan työelämälähtöisen tutkielman.

 
Lisätiedot 

Koostuu seuraavista osista:

 1. Tutkimusprosessin käynnistäminen (5 op)
 2. Aineiston keruu (5 op)
 3. Aineiston analyysi (5 op)
 4. Tutkimuksen raportointi; tulosten sekä luotettavuuden pohdinta, johtopäätökset (10 op)
 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Infotilaisuus ke 29.4.2020 klo 10.15-12 (etäyhteydellä, lisätietoja vastuuopettaja Anne Oikariselta). Infotilaisuus on pakollinen hoitotieteen ja terveystieteiden opettaja -opiskelijoille, jotka aloittavat pro graduaan keväällä tai kesällä 2020. Pro gradun tutkimussuunnitelman palautus vastuuopettajalle sähköpostin liitteenä tiistaihin 1.9.2020 mennessä. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämisperusteet.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede, KESÄ 2021  Opintojakso  25  Anne Oikarinen  01.06.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede  Opintojakso  25  Anne Oikarinen  02.08.21 -27.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa