Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694824P Johdatus lasten- ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin, 6 op 
Tunniste 694824P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus lasten- ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin  Lyhenne Johdatus lasten 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1105 Logopedia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

6 op (pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden taustalla olevia diagnooseja ja niiden taustatekijöitä.

 
Sisältö 

Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden taustatekijät.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti

 
Toteutustavat 

Kirjatentti

 
Kohderyhmä 

Logopedian pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Ahonen, T., Määttä, S., Meronen, A. & Lyytinen, P. (2014). Kielen kehityksen vaikeudet. Teoksessa T. Siiskonen, T.  Aro, T.  Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 72–103). Jyväskylä: PS-kustannus.

Arvio, M. & Aaltonen, S. (2012). Kehitysvammainen potilaana. Helsinki: Duodecim. s. 12–104; 158–164.

Brock, J. & Arciuli, J. (2014) (toim.). Communication in Autism. Trends in Language Acquisition Research 11.  Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ss. 1–7; 11–28; 55–74; 103–122; 147–168.

Dufva, V. & Koivunen, M. (2012). ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. s. 35–64;135–192; 211–230.

Ervast, L. & Leppänen, P. (2010). Kielellinen erityisvaikeus. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 211–221). Turku: Turun yliopisto.

Huttunen, K. (2010).  Kuulovian vaikutukset kommunikaatiotaitojen kehittymiseen. Teoksessa P. Korpilahti, O.  Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 222–228). Turku: Turun yliopisto.

Jansson-Verkasalo, E. & Eggers, K. (2010). Änkytys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 235–242). Turku: Turun yliopisto.

Korpilahti, P., Arikka, H. & Wallden, T. (2014). Puheen ja kielen kehityksen häiriöt. Teoksessa H. Pihko, L. Haataja, H. Rantala (toim.), Lastenneurologia (s. 46–58).Helsinki: Duodecim.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat – Lasten äänteellinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. s. 17–62.

Launonen, K. & Klippi, A. (2009). Puheterapia kuntoutusmuotona. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.), Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet (s. 287–294). Helsinki: Otava.

Lyytinen, H. (2010). Dysleksia. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 257–262). Turku:  Turun yliopisto.

Mäenpää, H. (2014). CP-vamma. Teoksessa H. Pihko, L. Haataja, H. Rantala (toim.), Lastenneurologia (s. 128–137). Helsinki: Duodecim.

Närhi, V., Seppälä H. & Kuikka, P. (2010). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. s. 14–93.

Von Tetzchner, M. & Martinsen, H. (2010). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto. s. 20–51; 61–84.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjatentti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Logopedian yliopisto-opettaja/yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa