Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
407045A Kandidaatintutkielma, 10 op 
Tunniste 407045A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kandidaatintutkielma  Lyhenne Kandidaatintutk 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

suomi / englanti

 
Ajoitus 

3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • tuottaa kasvatustieteellisen tutkimusongelman ja laatia siitä tutkimussuunnitelman 
  • käyttää omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää kirjallisuutta aiheen teoreettiseen tarkasteluun 
  • tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja soveltaa niitä tutkielmansa kirjoittamisessa 
  • laatia kandidaatintutkielman 
  • opponoida toisen opiskelijan tekemää kandidaatintutkielmaa ja osallistua yhteiseen keskusteluun tutkielmista  
 
Sisältö 
  • tutkimussuunnitelman laatiminen
  • tutkimuksen toteuttaminen
  • tutkimusraportin kirjoittaminen
  • tutkielman opponointi ja arvioiminen
  • kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Ks. lisää http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Seminaarityöskentelyä noin 30 h, itsenäistä työskentelyä 240 h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pääaineen perusopinnot, Tieteellinen viestintä I ja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssit (ainakin aloitettu)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa pääaineen aineopintoja

407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) –kurssi linkittyy osaksi kandidaatintyöhön liittyviä seminaareja. Kurssin kuvauksen voi katsoa tästä linkistä: http://libguides.oulu.fi/407045A.

 
Oppimateriaali 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oman tutkimussuunnitelman tekeminen ja esitteleminen, tutkielman kirjoittaminen ja esitteleminen, seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja toisen työn opponointi sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Tapio Tenhu sekä seminaariryhmän vetäjät

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 
Lisätiedot 

Kandidaatintutkielma syötetään Laturi-järjestelmään. Laturin verkkosivu http://laturi.oulu.fi/

Ajankohtaiset kandi- ja graduryhmät löytyvät tiedekunnan internetsivuilta www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandiseminaari (Kesäkurssi 2021)  Opintojakso  10  Tapio Tenhu  18.05.21 -31.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (3. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
02.08.21 -11.03.22
Ilmoittautumiseen KANDISEMINAARIT  Opintojakso  10  Enni-Mari Ylikörkkö  02.08.21 -12.05.22
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (1. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
24.08.21 -15.10.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (2. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
04.11.21 -03.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (5. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
10.05.22 -14.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa