Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780683S Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu, 7 op 
Tunniste 780683S  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu  Lyhenne Aineenopettajan 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

7 op / 187 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Loppukuulustelun suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja selittää laaja-alaisesti omien syventymiskohteidensa peruskäsitteistöä. Hän osaa itsenäisesti etsiä ja tulkita oman ja kemian erikoistumisalojen syventävää tietoa. Hän osaa analysoida ja arvioida kriittisesti tietoa, tehdä johtopäätöksiä ja soveltaa teoriatietoa tutkimuksen suunnitteluun ja uuden tiedon tuottamiseen.

 
Sisältö 

Loppukuulustelu voidaan suorittaa sopimuk­sen mukaan kirjallisesti ja/tai suulli­sesti. Suullisessa kuulustelussa toinen alan opettaja on läsnä. Suulliseen kuulusteluun osallistuvalla on mahdollisuus ilmoittaa luo­puvansa sen jälkeen, kun n. 1/3 kuuluste­lusta on pidetty. Loppukuulustelun arvosana voidaan korottaa suorittamalla loppukuulus­telu uudestaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

187 tuntia itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemian aineenopettaja, pakollinen

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Loppukuulustelukirjat:

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija tenttii kahdesta syventymiskohteesta valituista kirjoista valituista kohdista.

Epäorgaaninen kemia: Weller, M., Overton, T., Rourke, J. Armstrong, F.: Inorganic Chemistry, 7. painos, Oxford University Press; Oxford 2018.

Fysikaalinen kemia: Atkins P. and De Paula J.: Atkins’ Physical Chem­istry, Oxford University Press, Oxford, 9. painos (2009) tai uudempi.

Orgaaninen kemia: Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. ja Wothers, P.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2. painos, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1 loppu­kuulustelu/osasuoritus

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeeri­sessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Matti Niemelä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kurssin opetuksesta vastaavat professorit, kemian tutkinto-ohjelmassa toimivat dosentit, yliopistonlehtorit sekä tohtorin arvon saavuttaneet tutkijat.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa