Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
450506A Harjoittelu 2, 5 op 
Tunniste 450506A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Harjoittelu 2  Lyhenne Harjoittelu 2 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4301 Arkkitehtuuri 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Arkkitehtuurin ala 

Opettajat
Nimi
Petri Aarnio 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi / englanti

 
Ajoitus 

Suositellaan sijoittuvaksi maisterivaiheen kesiin

 
Osaamistavoitteet 

Toimistoharjoittelun jälkeen opiskelija osaa kertoa yhdestä mahdollisesta tulevaisuuden työpaikastaan. Opiskelija osaa tunnistaa työympäristön ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännön tehtävissä. Opiskelija osaa luetella arkkitehdin tehtäviä työpaikaltaan.

 
Sisältö 

Opiskelujakson aikana opiskelija perehtyy arkkitehdin työtehtäviin suunnittelutoimistossa. Tällainen tutustuminen tuleviin työtehtäviin on välttämätöntä, jotta opiskelija loppututkinnon suoritettuaan voisi mahdollisimman tehokkaasti aloittaa oman ammattityöskentelynsä.

 
Järjestämistapa 

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikkansa suunnittelualan yrityksestä tai organisaatiosta. Hyviä toimistoharjoittelukohteita ovat esimerkiksi arkkitehdin johtamien yksityisten tai kunnallisten suunnittelutoimistojen rakennus- ja kaavasuunnittelu- sekä tuotekehitystehtävät.

 
Toteutustavat 

Arkkitehdin tutkintoon kuuluu pakollisen vähintään kahden kuukauden pituinen toimistoharjoittelu (3 op) alan suunnittelutoimistossa. Toimistoharjoittelusta on esitettävä työtodistus ja laadittava harjoittelujaksoa kuvaava raportti. Opintojakson päätteeksi järjestettävässä loppuseminaarissa opiskelijat kertovat ja vertailevat työkokemuksiaan. Harjoittelun suorittamista valvoo rakennussuunnittelun aineryhmä.

 
Kohderyhmä 

Maisteritason opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Ohjeet harjoittelusta saa rakennussuunnittelun aineryhmästä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Työmaaharjoittelu, harjoitteluraportin laatiminen. Osallistuminen loppuseminaariin.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Petri Aarnio

 
Työelämäyhteistyö 

Opiskelija on työsuhteessa suunnittelualan yritykseen tai organisaatioon ja suorittaa hänelle työntekijänä annetut työtehtävät.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Harjoittelu 2  Opintojakso  Petri Aarnio  01.08.20 -31.07.21
Ilmoittautumiseen Harjoittelu 2  Opintojakso  Petri Aarnio  16.09.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa