Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I, 15 op 
Tunniste 353226S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I  Lyhenne Pro gradu tutki 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5403 Hoitotiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Anne Oikarinen 

Kuvaus
Laajuus 

15 op

 
Opetuskieli 

Suomi 

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 1. kevätlukukausi, 3.- 4. periodi sekä maisteriopintojen 2. syyslukukausi, 1. -2. periodit.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee kriittisesti perustelemaan työelämälähtöisen tutkimusaiheensa, itsenäisesti suunnittelemaan ja tekemään hyväksytyn tutkimussuunnitelman. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää aiheen valinnassa tutkimusyksikön tutkimushankkeita. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida menetelmällisiä ratkaisuja tutkimussuunnitelman eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida ja antaa palautetta vertaisen tutkimussuunnitelmasta sen eri vaiheissa hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelija saa valmiudet pro gradu -tutkielman tekemiseen.

 
Sisältö 

Ideapaperi, ohjaussopimus, tutkimussuunnitelman laatiminen ja vertaispalaute tutkimussuunnitelmasta sen eri vaiheissa, tieteellinen ryhmäohjaus sekä väitöstilaisuuksiin osallistuminen.

 
Järjestämistapa 

Ryhmäohjaus hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

 
Toteutustavat 

Ryhmäohjausta tarjotaan 32 h/lukuvuosi, pakollinen osallistuminen 8 h. Väitöstilaisuudet 3 h + 3 h, vertaisryhmätyöskentely verkossa ja vertaispalaute 10 h ja itsenäinen työskentely 381 h.

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen opiskelijat / hoitotiede ja terveystieteiden opettaja

 
Esitietovaatimukset 

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna kandidaatin tutkintoon sisältyvät tutkimusmenetelmäopinnot sekä kandidaatin tutkielma.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Polit DF & Beck CT (2011) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. ed. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia sekä tutkielman aiheeseen ja menetelmiin liittyvä kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ideapaperin ja ohjaussopimuksen laatiminen, väitöstilaisuuksiin osallistuminen ja niistä raportointi. Ryhmäohjaus sekä ryhmätyöskentelyyn osallistuminen verkossa. Hyväksytty tutkimussuunnitelma ja vertaispalaute.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta. 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty. Itse- ja vertaisarviointi.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

Opiskelija osaa valita omaa asiantuntijuutta tukevan työelämälähtöisen tutkimusaiheen.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Infotilaisuus ke 29.4.2020 klo 10.15-12 (etäyhteydellä, lisätietoja vastuuopettaja Anne Oikariselta). Infotilaisuus on pakollinen hoitotieteen ja terveystieteiden opettaja -opiskelijoille, jotka aloittavat pro graduaan keväällä tai kesällä 2020. Pro gradun tutkimussuunnitelman palautus vastuuopettajalle sähköpostin liitteenä tiistaihin 1.9.2020 mennessä. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämisperusteet.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa