Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750657S Biologian aineenopettajan pro gradu -tutkielma, 20-40 op 
Tunniste 750657S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Biologian aineenopettajan pro gradu -tutkielma  Lyhenne Biologian ainee 
Laajuus20-40 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

20 - 40 op / 267-533 h opiskelijan työtä.

 

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto 1.-2. v.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy soveltamaan jollakin biologian erityisalalla käytettäviä opetus- tai tutkimusmenetelmiä tai perehtyy biologian alan opetukseen (opetussuunnitelma, opetusmenetelmä). Hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun, tulosten arviointiin, analysointiin, johtopäätösten tekemiseen ja tieteelliseen viestintään.

 
Sisältö 

Kirjallinen työ, johon yleensä liittyy myös kokeellinen tutkimusosio. Tutkielmassa opiskelija perehtyy biologian opetuksen didaktiseen puoleen tai laatii suppean lopputyön joltain biologian erikoistumisalalta.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Tieteellisen tutkielman ohjaajana voivat toimia professorit tai dosentit sekä muut dosenttitason opettajat ja tutkijat. Ohjaajia voi olla useampia, ohjaaja voi olla myös muualta kuin biologian tutkimusryhmästä. Tutkielman saa halutessaan tehdä myös omasta aiheesta. Tutkielman aiheesta on ehdottomasti sovittava etukäteen professorin kanssa. Aiheesta on myös informoitava oppiaineen vastuuprofessoria. Pro gradu -tutkielma voi sisältää maastotöitä, laboratoriotöitä, kyselytutkimuksen tai teoreettista työskentelyä sekä aina kirjallisuuteen perehtymistä.

Didaktisen pro gradu -tutkielman ohjepituus on n. 30-40 s., koska sen rakenne poikkeaa biologian tutkielman rakenteesta. Kasvatustieteellä on oma tutkimuskäytäntönsä: käsitteistö ja menetelmien kuvaus tehdään laajemmin kuin luonnontieteissä.

Laturiin ladattava tutkielman tiivistelmä on myös kypsyysnäyte ja se hyväksytään pro gradun palauttamisen yhteydessä. Tutkielman valmistuttua kirjoitetaan kypsyysnäyte (tiivistelmä). Tutkielman tarkastajat määrää tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö professorin esityksestä. Pro gradu -työryhmä hyväksyy ja arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella.

 
Kohderyhmä 

AO: pakollinen 20 op; AO opiskelija voi tehdä myös 40 op laajuisen biologian tutkimusalaan liittyvän pro gradu -tutkielman (750658S).

 
Esitietovaatimukset 

Riittävä määrä perus- ja aineopintotason opintoja, jotta itsenäinen tutkimustyön tekeminen on mahdollista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen lopputyö. Gradun laajuus määräytyy seuraavasti: pelkkä laadullinen sisällönanalysointi = 20 op. Sekä laadullinen että määrällinen analysointi (siis. tilastollisia testejä asianmukaisin menetelmin) ja niin suuri aineisto, että ko. analysointi on mahdollista = 40 op. Gradun laajuus määritellään ilmoittautuminen graduntekijäksi lomakkeen täyttämisen yhteydessä ennen käytännön työn aloittamista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Heikki Helanterä, Hely Häggman, tai Timo Muotka.

 
Työelämäyhteistyö 

Tutkielma tehdään tutkimusryhmissä.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa