Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
806118P Johdatus tilastotieteeseen, 5 op 
Tunniste 806118P  Voimassaolo 01.06.2015 -
Nimi Johdatus tilastotieteeseen  Lyhenne Johdatus tilast 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3266 Tilastotiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Päkkilä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:
- tarkastella havaintoaineiston hankintaan vaikuttavia tekijöitä kuten arvioida kohteena olevan tutkimuksen otantaa ja muuttujien mittaamista
- kuvailla saatua aineistoa tarkoitukseen soveltuvien menetelmien avulla (taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut)
- arvioida otoskoon vaikutusta virhemarginaaliin esimerkiksi gallupien ja markkinatutkimusten osalta
- tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta.

 
Sisältö 

- havaintoaineiston hankinta mm. otanta
- muuttujat ja niiden mittaaminen
- aineistolle sopivien kuvailevien menetelmien valinta ja niiden toteuttaminen: taulukot, kuviot ja tunnusluvut
- suhteellisen osuuden ja jatkuvan muuttujan odotusarvon virhemarginaalin laskeminen ja otoskoon vaikutus virhemarginaaliin

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Ohjattuja opetustilanteita 50 h, jotka sisältävät luentoja ja harjoituksia, joista osa on mikroluokassa. Itsenäistä työskentelyä 83 h.

 
Kohderyhmä 

Monien eri tutkinto-ohjelmien, erityisesti biokemian, biologian ja maantieteen, opiskelijat. Sopiva opintovuosi riippuu tutkinto-ohjelmasta.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa Tilastotieteen jatkokurssille.

Sisällöllisesti päällekkäin Tilastotieteen perusteiden (806113P) kanssa, josta syystä molempia ei voi sisällyttää tutkintoon.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointi koostuu välitesteistä, loppukokeesta ja harjoitusaktiivisuudesta. Lisäksi pakollinen osallistuminen tietokoneharjoituksiin.

 
Arviointiasteikko 

Hylätty, 1-5

 
Vastuuhenkilö 

Hanna Heikkinen ja Jari Päkkilä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus tilastotieteeseen  Opintojakso  Jari Päkkilä  10.01.22 -04.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa