Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
461102A Statiikka, 5 op 
Tunniste 461102A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Statiikka  Lyhenne Statiikka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Konetekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Lahtinen, Hannu Tapio 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 149 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Syyslukukausi, 1. ja 2. periodilla. Suositeltu käymään kandidaattivaiheen ensimmäisenä opiskeluvuotena. 

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa laskea kuormitetun rakenteen voimia ja momentteja vektorialgebran ja trigonometrian avulla. Hän osaa piirtää kappaleen voimasysteemistä vapaakappalekuvan ja sen perusteella laskea tuntemattomat voimat tasapainoyhtälöiden avulla. Hän osaa laskea jakaantuneiden kuormitusten resultantteja ja soveltaa Coulombin kitkalakia tasapainotehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa ratkaista partikkelisysteemien ja jäykkien kappalesysteemien ulkoiset ja sisäiset voimat staattisessa tasapainotilanteessa. Erityisesti hän osaa piirtää suoran palkin ja palkkikehän leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Antaa valmius rakenteiden staattisen tasapainon sekä rasitusten ymmärtämiseen ja määrittämiseen. Luo valmiuden myöhemmille aineopinnoille.

 
Sisältö 

Statiikan peruslait ja peruskäsitteet. Voimasysteemit ja niiden redusointi. Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Isostaattisten rakenteiden kuten köysien, palkkien, kehien, nivelkaarien ja ristikoiden staattinen toiminta ja rasitukset. Kitka.

 
Järjestämistapa 

Järjestetään lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Laskuharjoituksia 42 h, itsenäistä kotitehtävien ratkaisemista 52 h.

 
Kohderyhmä 

Konetekniikan tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opiskelijat.

Väyläopintoja.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Salmi, T.: Statiikka, 2005.; Beer, F., Johnston, R.: Vector Mechanics for Engineers: Statics, McGraw-Hill Book Company, 1996.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksoon kuuluu kotitehtävien ja välikokeiden/lopputentin hyväksytty suoritus. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakson aikana on neljä välikoetta, joista viimeinen on samalla lopputentti. Kotitehtävien suoritukseen kuuluu jokaviikkoiset laskutehtävät, jotka arvostellaan. Tenttiin voi osallistua vasta kotitehtävien hyväksytyn suorittamisen jälkeen.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Hannu Lahtinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Statiikka  Opintojakso  Lahtinen, Hannu Tapio  01.09.21 -21.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa