Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
782639S Sähkökemia, 5 op 
Tunniste 782639S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Sähkökemia  Lyhenne Sähkökemia 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3263 Fysikaalinen kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella periodilla 1 (joka toinen vuosi). Suositeltava suoritusajankohta on 4. tai 5. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähkökemian keskeiset kä­sitteet ja ilmiöt, kuten sähkökemialliset reak­tiot, elektrolyyttiliuokset ja elektrolyyttiliuos­ten termodynamiikkaa. Opiskelija ymmärtää sähkökemiallisten kennojen (paristojen ja polttokennojen) toimintaperiaatteen sekä tuntee sähkökemiallista reaktiokinetiikkaa. Sähkökemialliset ilmiöt ovat tärkeitä kemian- ja metalliteollisuuden alalla ja osa luennoista keskittyy metallien elektrolyyttiseen puhdis­tukseen ja talteenottoon.

 
Sisältö 

Johdatus sähkökemiaan, sähköke­mialliset reaktiot ja reaktiokinetiikka, elektro­lyyttiliuokset ja liuosten termodynamiikka, sähkökemialliset kennot (paristot ja poltto­kennot), sähkökemialliset mittausmenetel­mät, sähkökemian sovelluksia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetuksena, Moodle-oppimisympäristö.

 
Toteutustavat 

40 tuntia luento-opetusta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä 90 tuntia. Osa itsenäisestä työskentelystä tehdään verkko-opintoina.

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopettaja, prosessitekniikka

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että opintojaksot Fysikaalinen kemia I ja II ovat suoritettuina ennen opintojaksoa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Murtomäki, L., Kallio, T., Lahtinen, R. & Kontturi, K.: Sähkökemia, 2. painos, Korpijyvä Oy, Jyväskylä, 2010; Bock­ris, J.O´M., Reddy, A.K.N: Modern Elect­ro­chemistry, vol 1, 2. painos, Plenum Press, New York, 1988, soveltuvin osin, luennoitsi­jan luentomateriaali. Kuulustelu luentojen perusteella.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukuulustelulla.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Ulla Lassi

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa