Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
782639S Sähkökemia, 5 op 
Tunniste 782639S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Sähkökemia  Lyhenne Sähkökemia 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3263 Fysikaalinen kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella periodilla 1 (joka toinen vuosi). Suositeltava suoritusajankohta on 4. tai 5. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähkökemian keskeiset kä­sitteet ja ilmiöt, kuten sähkökemialliset reak­tiot, elektrolyyttiliuokset ja elektrolyyttiliuos­ten termodynamiikkaa. Opiskelija ymmärtää sähkökemiallisten kennojen (paristojen ja polttokennojen) toimintaperiaatteen sekä tuntee sähkökemiallista reaktiokinetiikkaa. Sähkökemialliset ilmiöt ovat tärkeitä kemian- ja metalliteollisuuden alalla ja osa luennoista keskittyy metallien elektrolyyttiseen puhdis­tukseen ja talteenottoon.

 
Sisältö 

Johdatus sähkökemiaan, sähköke­mialliset reaktiot ja reaktiokinetiikka, elektro­lyyttiliuokset ja liuosten termodynamiikka, sähkökemialliset kennot (paristot ja poltto­kennot), sähkökemialliset mittausmenetel­mät, sähkökemian sovelluksia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetuksena, Moodle-oppimisympäristö.

 
Toteutustavat 

40 tuntia luento-opetusta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä 90 tuntia. Osa itsenäisestä työskentelystä tehdään verkko-opintoina.

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopettaja, prosessitekniikka

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että opintojaksot Fysikaalinen kemia I ja II ovat suoritettuina ennen opintojaksoa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Murtomäki, L., Kallio, T., Lahtinen, R. & Kontturi, K.: Sähkökemia, 2. painos, Korpijyvä Oy, Jyväskylä, 2010; Bock­ris, J.O´M., Reddy, A.K.N: Modern Elect­ro­chemistry, vol 1, 2. painos, Plenum Press, New York, 1988, soveltuvin osin, luennoitsi­jan luentomateriaali. Kuulustelu luentojen perusteella.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukuulustelulla.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Ulla Lassi

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesätentti Sähkökemia  Tentti  Ulla Lassi 
01.06.21 -31.08.21 -