Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781303A Fysikaalinen kemia I, 5 op 
Tunniste 781303A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Fysikaalinen kemia I  Lyhenne Fysikaalinen ke 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, oppikirjan avulla mahdollisuus suorittaa myös englanniksi.

 
Ajoitus 

Opintojakso pidetään kevätlukukaudella. Suositeltava ajankohta on 1. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija tuntee termodynamiikan ja kemiallisen tasapainon keskeisimmät asiat ja kykenee suorittamaan niihin liittyviä lasku­tehtäviä. Opiskelija osaa selittää ja arvioida entalpian, entropian ja Gibbsin energian merkitystä sille, miten kemialliset systeemit hakeutuvat kohti tasapainotilaa. Opiskelija osaa soveltaa termody­namiikan periaatteita kemian ilmiöiden selittämiseen.

 
Sisältö 

Oppikirjan osa I: “Equilibrium”.

 
Järjestämistapa 

Luennot ja laskuharjoitukset.

 
Toteutustavat 

48 h luentoja, 12 h laskuharjoituksia

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjana Atkins’ Pysical Chemistry, 8. tai jokin muu painos

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentit perustuvat oppikirjaan

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.                          

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Pursiainen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole suoraa työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Fysikaalinen kemia I  Opintojakso  Pursiainen Jouni  14.03.22 -09.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa