Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780118P Yleinen ja epäorgaaninen kemia B, 5 op 
Tunniste 780118P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Yleinen ja epäorgaaninen kemia B  Lyhenne Yleinen ja epäo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa selittää epäorgaanisen kemian perusteita, peruskäsitteitä ja terminologiaa sekä kuvata kemian ilmiöitä.

- osaa ratkaista termodynamiikkaan, sähkökemiaan, kinetiikkaan, jaksollisuuteen, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kemialliseen sidokseen liittyviä yleisen ja epäorgaanisen kemian perustason tehtäviä.

- osaa soveltaa luennoilla opittua teoriatietoa käytännön tehtävien ratkaisemisessa.

- tunnistaa ryhmätyöskentelyn, aikatauluttamisen ja työskentelyn organisoinnin merkityksen oppimisen kannalta.

 
Sisältö 

Termokemia, reaktiokinetiikka, sähkökemia, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sidos, heikot sidokset.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

32 tuntia luentoja + sovellutuksia, 18 tuntia laskuharjoituksia, 85 tuntia itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Biokemia, kemia, kemian ai­neenopettaja, 25 op:n sivuaineopintokoko­naisuus, pakollinen.

Fysikaaliset tie­teet, matematiikka, vaihtoehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

Lukion kemian koko oppimäärä (vähintään 5 kurssia).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämä opintojakso sisältää osia aiemmista opintokokonaisuuksista 780114P Yleinen ja epäorgaaninen kemia I ja 780115P Yleinen ja epäorgaaninen kemia II. Jos opiskelija on suorittanut näistä vain toisen, on hänen suo­ritettava kokonaisuus (10 op) uusien vaati­musten mukaan. Vanha suoritus perutaan.

Tämä opintojakso on osa aiemmin opetusohjel­massa ollutta opintojaksoa 780113P Johda­tus kemiaan 12 op. Näin ollen jos opiskelija on suorittanut myös tämän opintojakson, perutaan opintojakson 780113P Johdatus kemiaan suoritus.

 
Oppimateriaali 

Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D. ja Bissonnette, C.: General Chemistry: Principles and Modern Applications, 11. painos (myös 7., 8., 9. ja 10. painos), Pearson Canada Inc., Toronto, 2017. Kappaleet 7-11.1- 11.7, 12.1, 13, 19-20.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Matti Niemelä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Katso kohta: Yhteydet muihin opintojaksoihin.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Yleinen ja epäorgaaninen kemia B  Opintojakso  Matti Niemelä  01.11.21 -10.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kesätentti Yleinen ja epäorgaaninen kemia B  Yleinen tentti  Matti Niemelä 
12.08.21to -
Ilmoittautumiseen Kesätentti Yleinen ja epäorgaaninen kemia B tentti  Tentti    12.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Yleinen ja epäorgaaninen kemia B tentti  Tentti  Matti Niemelä  25.02.22