Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780117P Yleinen ja epäorgaaninen kemia A, 5 op 
Tunniste 780117P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Yleinen ja epäorgaaninen kemia A  Lyhenne Yleinen ja epäo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa selittää yleisen ja epäorgaanisen kemian perusteita, peruskäsitteitä ja terminologiaa sekä kuvata kemian ilmiöitä.

- osaa tulkita ja soveltaa reaktioiden stoikiometriaa.

- osaa ratkaista stoikiometriaan, hapettumiseen ja pelkistymiseen, kaasuihin, happoemästasapainoihin ja liukoisuustasapainoihin liittyviä yleisen ja epäorgaanisen kemian perustason tehtäviä.

- osaa soveltaa kemiallista tasapainoa happoemäs-, liukoisuus- ja kompleksinmuodostusreaktioihin.

 
Sisältö 

Kemian peruskäsitteet, kemiallinen kaava, reaktio ja reaktioyhtälö, hapettuminen ja pelkistyminen, stoikiometria, kaasut, kemiallinen tasapaino, happoemästasapaino, liukoisuustasapaino ja kompleksimuodostustasapaino.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

30 tuntia luentoja + sovellu­tuksia, 20 tuntia laskuharjoituksia, 85 tuntia itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Biokemia, kemia, kemian ai­neenopettaja, 25 op:n sivuaineopintokoko­naisuus, pakollinen. 

Fysikaaliset tie­teet, matematiikka, vaihtoehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

Lukion kemian koko oppimäärä (vähintään 5 kurssia).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämä opintojakso sisältää osia aiemmista opintokokonaisuuksista 780114P Yleinen ja epäorgaaninen kemia I ja 780115P Yleinen ja epäorgaaninen kemia II. Jos opiskelija on suorittanut näistä vain toisen, on hänen suoritettava kokonaisuus (10 op) uusien vaatimusten mukaan. Vanha suoritus perutaan.

Tämä opintojakso on osa aiemmin opetusohjelmassa ollutta opintojaksoa 780113P Johdatus kemiaan 12 op. Näin ollen jos opiskelija on suorittanut myös tämän opintojakson, perutaan opintojakson 780113P Johdatus kemiaan suoritus.

Tämä opintojakso sisältää osia myös opintojaksojen 780109P Kemian perusteet ja 780120P Kemian perusta sisällöistä. Näin ollen jos opiskelija suorittaa myös tämän opintojakson, perutaan opintojaksojen 780109P Kemian perusteet ja 780120P Kemian perusta suoritus.

 
Oppimateriaali 

Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D. ja Bissonnette, C.: General Chemistry: Principles and Modern Applications, 11. painos (myös 7., 8., 9. ja 10. painos), Pearson Canada Inc., Toronto, 2017. Kappaleet 1-6, 14.2, 15-18.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Johanna Havia

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Katso kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Yleinen ja epäorgaaninen kemia A  Opintojakso  Johanna Havia  02.09.21 -14.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Yleinen ja epäorgaaninen kemia A tentti  Tentti  Johanna Havia  21.01.22