Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus, 5 op 
Tunniste 687180A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus  Lyhenne Sukupuoli, luok 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jussi Ojajärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, lukupaketti mahdollinen myös englanniksi

 
Ajoitus 

Ajoitus: Perusopintojen jälkeen.

 
Osaamistavoitteet 

Jakso johdattaa pohtimaan sukupuoleen, luokkaan ja etnisyyksiin liittyviä kysymyksiä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja arvioida kriittisesti sellaisia identiteettiä määritteleviä sosiokulttuurisia kategorioita kuin sukupuoli ja seksuaalisuus, luokka, ”rotu”, etnisyys ja kansallisuus. Hän osaa suhteuttaa kirjallisuutta näihin kysymyksiin ja tuntee niitä tarkastelevien oppitraditioiden (kuten feministinen kirjallisuudentutkimus, marxilainen teoria ja jälkikolonialismi) historiaa ja nykytilannetta.

 
Sisältö 

Kulttuurintutkimuksen ja kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden johdatuskursseja syvällisempi perehtyminen sukupuolen ja seksuaalisuuden, luokan ja kapitalismin ja etnisyyden ja kansallisuuden kysymyksiä tarkastelevaan kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimukseen.

 

 
Järjestämistapa 

Kuhunkin osa-alueeseen keskittyvä kurssi järjestetään noin joka kolmas vuosi tai useammin. Kirjatentistä ks. ohje tentaattorilistassa oppiaineen sivulla. Esseesuorituksesta ja lukupiireistä voi tehdä ehdotuksia vastuuopettajalle.

 
Toteutustavat 

Luennot, kirjatentti, pienryhmäopetus, kotiessee tai lukupiiri.

 
Kohderyhmä 

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Perustiedot kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteesta ja/tai kulttuurintutkimuksesta.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Edeltävänä Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 ja Kirjallisuus yhteiskunnassa, edeltävänä tai rinnakkaisena Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät.

 
Oppimateriaali 

Tentittävän aineiston lista saatavissa https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento, praktikum, kirjatentti, kotiessee tai ohjattu lukupiiri.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus, Jälkikoloniaalinen ja ylirajainen kirjallisuudentutkimus  Opintojakso  Hanna-Leena Määttä  16.03.22 -04.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa