Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687172P Kirjallisuuden praktikum II, 5 op 
Tunniste 687172P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kirjallisuuden praktikum II  Lyhenne Kirjallisuuden 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Työlahti, Nina Heleena 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi; erillinen suoritusmahdollisuus englanniksi mahdollinen

 
Ajoitus 

1. vuosi
(yleensä kevät)

 
Osaamistavoitteet 

Kirjallisuuden klassikkotuntemuksen syventäminen ja analysointitaitojen edelleen kehittäminen. Kirjallisuudentutkimuksen metodikirjoon perehtyminen.Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee entistä konkreettisemmin kirjallisuuden klassikoita ja niiden pääpiirteitä. Hän kykenee analysoimaan kertomakirjallisuuden rakenteiden ohella myös lyriikan ja draaman rakenteita. Hän osaa harkita, mitä kirjallisuudentutkimuksen analysointi- ja tulkintatapoja kaunokirjallisten tekstien tulkintaan voi kulloinkin soveltaa.

 

 
Sisältö 

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä yleisen modernin kirjallisuuden klassikoihin (kertomakirjallisuuden ohella lyriikkaan ja draamaan) sekä niitä koskien lyhyehköihin tutkimusteksteihin. Praktikumissa kirjoitetaan valittua näkökulmaa kehittelevä, esseetä artikkelimaisempi tulkinnallinen kokonaisuus, joka käyttää avukseen ohjaajan ehdottamaa tutkimuskirjallisuutta ja jota työstetään praktikumin aikana.

 

 
Järjestämistapa 

Praktikum-ryhmätyöskentely (pääaineopiskelijat ja opettajaksi suuntautuvat suomen ja saamen opiskelijat), tentti/essee/pienryhmätyöskentely (muut sivuaineopiskelijat).

 

 
Toteutustavat 

Praktikumin osalta opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt. Muiden suoritustapojen osalta omatoimisempi työskentely oppiaineen sivulla annettuja yleisiä (esim. esseetä koskevia) ohjeita noudattaen.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on praktikumina pakollinen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille sekä niille suomen tai saamen pääaineopiskelijoille, jotka suuntautuvat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Muut suorittavat jakson pääsääntöisesti toisin: kirjatenttinä, kotiesseinä tai itseohjautuvina ryhminä. Joskus myös pääaine- ja opettajaopiskelijoiden praktikum-ryhmissä voi olla ylijäämäpaikkoja.

 
Esitietovaatimukset 

Kirjallisuuden praktikum 1 taustalukemisineen sekä Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ks. Esitietovaatimukset. Lisäksi edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuushistoria 1 ja 2.

 
Oppimateriaali 

Kaunokirjallisuuden teosluettelo https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449. Pakollisena taustalukemisena kirjallisuuden (myös lyriikan ja draaman) analyysin peruskäsitteistöä koskevaa johdatusta sekä praktikumeissa ja esseesuorituksissa myös tutkimuskirjallisuutta, josta tarkempi ohje praktikum-ryhmien organisoitumiskerralla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit tai tentti.

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen tapaan; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori, tuntiopettaja tai tohtorikoulutettava

 
Lisätiedot 

Praktikumeissa luettavat teokset saattavat osin poiketa nettisivuilla annetusta teosluettelosta (mm. saatavuussyistä).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kirjallisuuden praktikum 2  Opintojakso  Jussi Ojajärvi  03.02.22 -05.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa