Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 5 op 
Tunniste 700330S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II  Lyhenne Erikoistumisopi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

4.–5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt oman erikoisalansa uusimpaan tutkimukseen sisällöllisesti ja teoreettis-metodologisesti sekä kykenee hyödyntämään ja soveltamaan sitä seminaariesitelmää ja pro gradu -tutkielmaa laatiessaan.

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy oman erikoisalansa keskeisiin tutkimustuloksiin ja teoreettis-metodologisiin näkökulmiin.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjatentti, essee, luentokurssi tai muu kontaktiopetusta sisältävä kurssi

 
Kohderyhmä 

Syventävien opintojen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Maisteriseminaari ja pro gradu -työskentely

Jakson 700330S voi keväällä 2020 korvata seuraavalla luennolla:

700324A Paleografia ja vanhojen asiakirjalähteiden kurssi, (5 op), professori Matti Enbuske, luento 24 t., 9.3.–9.4.

 
Oppimateriaali 

Tenttikirjallisuus, esseen laatimiseen liittyvä kirjallisuus tai kurssilla jaettava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjatentti, esseen laatiminen, luentokurssille osallistuminen tai kurssin suorittaminen muulla sovitulla tavalla. Ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen korvaamisesta sovitaan kurssikohtaisesti. Kirjatentti yleisenä tenttinä tai examin yleisenä tenttinä.

Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Erikoiskurssin vastuuopettajat; muissa tapauksissa professori Kari Alenius. Vastuuopettajan kanssa sovitaan myös ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta.

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja kaikki kirjat on suoritettava hyväksytysti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa