Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille, 5 op 
Tunniste 806116P  Voimassaolo 01.06.2014 -
Nimi Tilastotiedettä kauppatieteilijöille  Lyhenne Tilastotiedettä 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3266 Tilastotiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Hanna Heikkinen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. periodi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa :
- tarkastella havaintoaineiston hankintaan vaikuttavia tekijöitä kuten arvioida kohteena olevan tutkimuksen otantaa ja muuttujien mittaamista
- kuvailla saatua aineistoa tarkoitukseen soveltuvien menetelmien avulla: taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut
- arvioida otoskoon vaikutusta virhemarginaaliin esimerkiksi gallupien ja markkinatutkimusten osalta
- analysoida jatkuvaa ja luokitettua vastemuuttujaa yksinkertaisissa tutkimusasetelmissa
- tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta

 
Sisältö 

- havaintoaineiston hankinta mm. otanta
- muuttujat ja niiden mittaaminen
- aineistolle sopivien kuvailevien menetelmien valinta ja niiden toteuttaminen: taulukot, kuviot ja tunnusluvut
- tärkeimmät todennäköisyysjakaumat
- suhteellisen osuuden ja jatkuvan muuttujan odotusarvon virhemarginaalin laskeminen ja otoskoon vaikutus virhemarginaaliin
- tilastollinen päättely koskien suhteellista osuutta ja jatkuvan muuttujan odotusarvoa 
- tilastolukutaito: taulukoiden ja kuvioiden tulkinta, galluptulosten kriittinen tarkastelu
- aineistojen yksinkertainen analyysi tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja saatujen tulosten tulkinta

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Ohjattuja opetustilanteita 53 h, jotka sisältävät luentoja ja harjoituksia, joista osa on mikroluokassa. Itsenäistä työskentelyä 80 h.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa Tilastotieteen jatkokurssille.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Väli- ja/tai loppukokeet sekä pakollinen osallistuminen tietokoneharjoituksiin.

 
Arviointiasteikko 

Hylätty, 1-5

 
Vastuuhenkilö 

Hanna Heikkinen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tilastotiedettä kauppatieteilijöille  Opintojakso  Hanna Heikkinen  06.09.21 -22.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa