Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op 
Tunniste 407041A  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Lyhenne Kvalitatiivisen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anu Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, englanti ITE

 
Ajoitus 

2. tai 3. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssin jälkeen opiskelija osaa 

 • kuvailla laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita  
 • etsiä erilaisia lähestymistapoja aineiston kokoamiseen ja analyysiin ja tunnistaa tutkimuksen tavoitteen kannalta mielekkäät tavat  
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita ja arvioida omaa työtään  
 • tulkita ja arvioida laadullisia tutkimuksia  
 
Sisältö 
 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat  
 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa  
 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja  
 • tutkimuskysymysten muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa  
 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet  
 • laadullisen tutkimuksen tyypilliset aineistot  
 • tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen merkitys työvälineenä
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 18 h, pienryhmätyöskentely 16 h, itsenäinen työskentely n. 100 h  

 
Kohderyhmä 

Kaikki tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa.

 
Oppimateriaali 

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015a). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (4. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus. [TAI Valli, R. (toim.). (2018). (5. uud. p.) (myös e-kirjana)] 

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015b). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (4. uud. p.). Jyväskylä: PS-kustannus. [TAI Valli, R. (toim.). (2018). (5. uud. ja täyd. p.) (myös e-kirjana)] 

Metsämuuronen, J. (2003 tai myöhempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet)  

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. (myös e-kirjana)  

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia/artikkeleita ja videoituja asiantuntijaluentoja.  

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento-osuus: Opiskelijat laativat yksin tai parityönä luentojen ja kirjallisuuden pohjalta kirjallisia tehtäviä, joka tukee kandidaatintutkielman suunnittelua.  

Pienryhmätyöskentely: Opiskelijat laativat yksin tai parityönä kandidaatintutkielmansa tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelma esitellään pienryhmässä ja jokainen toimii vuorollaan toisen suunnitelman opponenttina.  

Opiskelijan kurssisuoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 
Arviointiasteikko 

Luentotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Pienryhmässä laadittava tutkimussuunnitelma arvioidaan asteikolla 0 – 5.

 
Vastuuhenkilö 

Anu Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (kesäopinto 2021)  Opintojakso  Anu Alanko  17.05.21 -18.08.21
Ilmoittautumiseen Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Opintojakso  Anu Alanko  31.08.21 -06.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi/ KESÄ 2022  Opintojakso  Anu Alanko  23.05.22 -08.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa