Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op 
Tunniste 407041A  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Lyhenne Kvalitatiivisen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anu Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, englanti ITE

 
Ajoitus 

2. tai 3. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssin jälkeen opiskelija osaa 

 • kuvailla laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita  
 • etsiä erilaisia lähestymistapoja aineiston kokoamiseen ja analyysiin ja tunnistaa tutkimuksen tavoitteen kannalta mielekkäät tavat  
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita ja arvioida omaa työtään  
 • tulkita ja arvioida laadullisia tutkimuksia  
 
Sisältö 
 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat  
 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa  
 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja  
 • tutkimuskysymysten muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa  
 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet  
 • laadullisen tutkimuksen tyypilliset aineistot  
 • tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen merkitys työvälineenä
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 18 h, pienryhmätyöskentely 16 h, itsenäinen työskentely n. 100 h  

 
Kohderyhmä 

Kaikki tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa.

 
Oppimateriaali 

 

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015a). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (4. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus. [TAI Valli, R. (toim.). (2018). (5. uud. p.) (myös e-kirjana)] 

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015b). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (4. uud. p.). Jyväskylä: PS-kustannus. [TAI Valli, R. (toim.). (2018). (5. uud. ja täyd. p.) (myös e-kirjana)] 

Metsämuuronen, J. (2003 tai myöhempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet)  

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. (myös e-kirjana)  

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia/artikkeleita ja videoituja asiantuntijaluentoja.  

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento-osuus: Opiskelijat laativat yksin tai parityönä luentojen ja kirjallisuuden pohjalta kirjallisia tehtäviä, joka tukee kandidaatintutkielman suunnittelua.  

Pienryhmätyöskentely: Opiskelijat laativat yksin tai parityönä kandidaatintutkielmansa tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelma esitellään pienryhmässä ja jokainen toimii vuorollaan toisen suunnitelman opponenttina.  

Opiskelijan kurssisuoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 

 
Arviointiasteikko 

Luentotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Pienryhmässä laadittava tutkimussuunnitelma arvioidaan asteikolla 0 – 5.

 
Vastuuhenkilö 

Anu Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Muualla suoritetuilla tutkimusopinnoilla voi kerran korvata tiedekunnan tutkimusopinnot. Myös tiedekunnassa tehdyillä opinnoilla voi kerran korvata tutkimusopinnot sivuaineopinnoissa, jos alkuperäiset opinnot on suoritettu (ei AHOToitu) tiedekunnassa. Muutoin vastuuopettaja katsoo suoritustavan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Opintojakso  Anu Alanko  31.08.20 -07.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi/ KESÄ 2020  Opintojakso  Anu Alanko  24.05.21 -09.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa