Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op 
Tunniste 407040A  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Lyhenne Kvantitatiivise 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Peltonen, Jouni Aslak 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, englanti ITE

 
Ajoitus 

2. tai 3. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

  • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

  • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia
 
Sisältö 
  • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

  • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

  • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

  • tilastollisen päättelyn perusteet

  • estimointi

  • tilastollisia testauksia
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus tai monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 24h, pienryhmäopetusta 14h sekä itsenäistä työskentelyä 96h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ja kasvatustieteen sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perusopinnot/Psykologian perusopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa

 
Oppimateriaali 

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntijaluentoja.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelijat suorittavat joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä oppimistehtävän, jossa lähtökohtana ja materiaalina käytetään kurssin luento- ja muuta opetusta, asiantuntijaluennoista koostettua videomateriaalia ja kirjallisuutta. Oppimistehtävää suunnitellaan ja kehitellään pienryhmätyöskentelyssä opettajan ja toisten opiskelijoiden avulla ja työ esitellään lopuksi toisille opiskelijoille esimerkiksi posterisessiossa. Oppimistehtävä voi myös koostua useista pienemmistä osatehtävistä.

 

Oppimistehtävä voi konkreettisesti olla esimerkiksi pienimuotoinen määrällinen tutkimus, analyysi ja yhteenveto toisten tekemistä, tiettyyn aihepiiriin liittyvistä määrällisistä tutkimuksista, valmiin määrällisen aineiston analyysi tai jotakin määrällisen tutkimuksen erityiskysymystä erittelevä esseetehtävä.

 

Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

 

Opiskelijan kurssisuoritus on

 

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Peltonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi KESÄ 2022  Opintojakso  Peltonen, Jouni Aslak  02.08.21 -17.08.22
Ilmoittautumiseen Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Opintojakso  Peltonen, Jouni Aslak  20.09.21 -17.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa