Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802354A Algebran perusteet, 5 op 
Tunniste 802354A  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Algebran perusteet  Lyhenne Algebran perust 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Kari Myllylä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

  • osaa johtaa ja todistaa kurssin keskeiset tulokset 
  • hallitsee kurssilla käytetyt erilaiset todistusmenetelmät 
  • hallitsee erilaiset aritmetiikan ja algebrallisten rakenteiden käsitteet 
  • osaa käsitellä erityyppisiä algebrallisia rakenteita ja ymmärtää niiden väliset yhteydet ja eroavaisuudet 
  • osaa soveltaa algebrallisia menetelmiä tieteellisiin ja käytännön ongelmiin
 
Sisältö 

Tutkitaan aritmetiikan ja algebrallisten rakenteiden perusteita. Tällaisia ovat mm. kongruenssit, jakojäännösluokat, alkuluvut, Eukleideen algoritmi, aritmetiikan peruslause, Euler-Fermat'n kaava, aritmeettiset funktiot, ryhmät (jakojäännösryhmät, tekijäryhmät) ja morfismit. Tavoitteena on kyky ymmärtää matematiikan ja fysiikan käyttämää slangia eli abstraktia järjestelmää, jossa toimitaan suuressa määrin symbolien ja niiden välisten pelisääntöjen avaruudessa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h harjoituksia

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 

 
Arviointiasteikko 

1-5, hyl

 
Vastuuhenkilö 

Kari Myllylä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Algebran perusteet  Opintojakso  Kari Myllylä  12.01.22 -04.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Algebran perusteet tentti  Tentti  Kari Myllylä  12.05.22