Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op 
Tunniste 694612A  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Täydentävä kirjallisuustentti  Lyhenne Täydentävä kirj 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Terttu Kortelainen 
Anna Suorsa 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1.-3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvata valituille informaatiotutkimuksen osa-alueille sijoittuvien tutkimusten käsitteellisiä lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, menetelmällisiä valintoja ja keskeisiä tuloksia.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti

 
Kohderyhmä 

Kirjasto- ja tietopalvelualan AMK-tutkinnon suorittaneet maisterintutkinnon opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Valitaan seuraavista viittä opintopistettä vastaava kokonaisuus:

Ropo, E., Sormunen, E. & Heinström, J. 2015: Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija (1,5 op) Tentaattori: Anna Suorsa;

Haasio, A., Harviainen, T. & Savolainen, R.: 2019: Johdatus tiedonhankintatutkimukseen (1,5 op) Tentaattori: Terttu Kortelainen;

Känsäkoski, H. 2014: Value creation in childhood obesity care and prevention (2 op) Tentaattori: Anna Suorsa;  

Karvonen, E., Kortelainen, T. & Saarti, J. 2014: Julkaise tai tuhoudu! (2 op) Tentaattori: Terttu Kortelainen.    

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti, 160 t itsenäistä työskentelyä

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Anna Suorsa ja Terttu Kortelainen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kirjallisuustentin voi suorittaa yhdellä tai useammalla kerralla. Huomaa, että tentittävä kokonaisuus muodostuu eri tentaattoreille tentittävistä teoksista. Ilmoittaudu siksi kummallekin tentaattorille erikseen. Kokonaisuudesta vastaa yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, joka antaa suoritusmerkinnän, kun riittävä määrä kirjallisuutta on tentitty

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa