Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752692S Suokurssi, 5 op 
Tunniste 752692S  Voimassaolo 01.08.2003 -
Nimi Suokurssi  Lyhenne Suokurssi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Virtanen, Risto Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

LuK -tutkinto 2., 3. sl tai FM -tutkinto 1. sl. Resurssien salliessa joka toinen vuosi Oulangan tutkimusasemalla.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa soiden kasvilajistoa ja lajien indikaattoriarvon, sekä osaa määrittää suotyyppejä, tulkita suon ekologiaa ja kehitystä ja kartoittaa suoluontoa.

 
Sisältö 

Keskeinen soiden lajisto (putkilokasvit ja sammalet) ja niiden ekologia. Suokasvillisuuden alueellinen vaihtelu, suotyypit ja taustalla olevat ekologiset vaihtelusuunnat. Soiden hydrotopografia ja kehitys. Suokasvillisuuden muutokset ja uhanalaisuus.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Lu 9 h, maasto- ja laboratorioharj. sekä dem. 47 h.

 
Kohderyhmä 

EKOk.

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävänä opintona kurssin Kasviekologian kenttäkurssin (756343A) suoritus.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja. K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka Reports 14: 1-85 ja Eurola, S., Bendiksen, K. & Rönkä, A. 1990: Suokasviopas. Oulanka Reports 9: 1-205.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson suorittaminen edellyttää luennoille ja maasto-opetukseen osallistumista sekä pari- tai pienryhmätyönä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Oppimista arvioidaan opintojakson lopussa järjestettävällä suotyyppi- ja lajitentillä. Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Risto Virtanen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakso järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena kesällä 2020, opintojakson koodi on ay752692S.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa