Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
521993S Diplomityö/tietotekniikka, 30 op 
Tunniste 521993S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Diplomityö/tietotekniikka  Lyhenne Diplomityö/tiet 
Laajuus30 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

30

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

Maisterivaiheen toinen vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee asettamaan annetulle työlle tavoitteet. Hän osaa jäsentää aiheen johdonmukaisesti, painottaen ongelmakentän keskeisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa, työn luonteesta riippuen, esitellä aiempia tutkimustuloksia tai teknisiä toteutuksia siten, että työssä käytetyt menetelmät ovat perusteltuja suhteessa kyseisen tekniikan- tai tieteenalan nykytilaan. Hän osaa soveltaa aihealueen uusinta tietämystä ja menetelmiä työssään. Opiskelija osaa esittää selkeästi suunnittelemansa ja toteuttamansa ratkaisun, perustelemaan tekemänsä valinnat sekä arvioimaan ratkaisun toimivuutta aiheeseen sopivien testaus- ja arviointimenetelmien avulla. Lisäksi hän osaa  verrata tuloksia asetettuihin tavoitteisiin sekä arvioida tulosten yleisempää merkitystä nykyiselle tekniikalle tai tieteelle; myös tarkastella tulosten laajempaa merkitystä yritykselle, yhteisölle tai projektille. Opiskelija osaa tuottaa moitteetonta, selkeää ja viimeisteltyä tekstiä alan teknisen ja tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjen mukaisesti.

 
Sisältö 

Opintojakso on diplomi-insinöörin tutkinnon henkilökohtainen opinnäytetyö, joka pyritään suorittamaan mahdollisimman itsenäisesti. Opiskelija määrittelee työnsä sisällön diplomityön valvojan ohjauksessa. Koulutusohjelmatoimikunta hyväksyy diplomityön aiheen ja sisällön.

Tietotekniikan opiskelijoiden tutkintotodistukseen diplomityö kirjataan opintosuunnan / kv-maisteriohjelman mukaisella koodilla seuraavasti (2013-2014 aloittaneet opiskelijat):

  • 521981S Diplomityö/Informaatiotekniikka, 30 op / Master's Thesis in Information Processing Engineering, 30 ECTS cr
  • 522985S Diplomityö/Soveltava tietotekniikka, 30 op / Master's Thesis in Applied Computing, 30 ECTS cr
  • 521984S Diplomityö/Sulautetut järjestelmät, 30 op / Master's Thesis in Embedded Systems, 30 ECTS cr
  • XXXXXS CSVP

XXXXXS Biomedical

 
Järjestämistapa 

Ohjaustapaamiset ja itsenäistä työskentelyä.

 
Toteutustavat 

Opiskelijan itsenäistä työskentelyä diplomityön valvojan ohjaamana.

 
 
Kohderyhmä 

Maisteritason 2. vuoden opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Tietotekniikan tutkinnon diplomityötä edeltävät pakolliset opintojaksot (90 op).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija laatii diplomityönsä itsenäisesti. Työstä toimitetaan PDF-kopio Laturi-järjestelmään, arvostelijoiden käyttöön ja arkistointia varten. Arviointikriteerit on julkaistu osaston nettisivuilla (linkki lisätiedoissa).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

tyydyttävä, erittäin tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä, kiitettävä (vastaa asteikkoa 1-5)

 
 
 
Vastuuhenkilö 

Työtä valvova professori

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

Erilliset, yksityiskohtaisemmat diplomityöohjeet on julkaistu osaston nettisivuilla: target=_blank>http://www.oulu.fi/tietotekniikka/opiskelu/diplomityo

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa