Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
031010P Matematiikan peruskurssi I, 5 op 
Tunniste 031010P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matematiikan peruskurssi I  Lyhenne MatPerKur 1 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4338 Teknillinen matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sovellettu ja laskennallinen matematiikka 

Opettajat
Nimi
Pauliina Uusitalo 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Syyslukukausi, periodi 1

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 

- hallitsee ja epäyhtälöiden käsittelyn

- tunnistaa vektorialgebran käsitteet

- osaa käyttää vektorialgebraa analyyttisen geometrian ongelmien ratkaisemisessa

- tuntee alkeisfunktioiden perusominaisuudet

- kykenee analysoimaan yhden muuttujan reaaliarvoisten funktioiden raja-arvoa ja jatkuvuutta

- osaa tutkia funktion kulkua ja ääriarvoja derivaatan avulla 

- osaa laskea derivaatan käyrän parametriesityksen avulla esitetylle funktiolle

- osaa laskea kompleksilukuihin liittyviä peruslaskutoimituksia ja esittää kompleksiluvun eksponenttimuodossa

- ymmärtää integraalin ja pinta-alan yhteyden

- hallitsee integroimistekniikoita, kuten sijoitusmenetelmän, osittaisintegoinnin ja osamurtokehitelmän

- osaa ratkaista yhden muuttujan reaaliarvoisten funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä ongelmia.

 
Sisältö 

- Epäyhtälöt ja itseisarvo

- Vektorialgebraa ja analyyttistä geometriaa

- Funktion käsite ja alkeisfunktiot

- Funktion monotonisuus, käänteisfunktio

- Raja-arvot

- Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona, alkeisfunktioiden derivaatat

- Funktion kulku ja ääriarvot

- Käyrän parametriesitys, napakoordinaatit, kompleksiluvut

- Integraalifunktio ja määrätty integraali, integroinnin sovellukset

- Osittaisintegrointi, sijoitusmenetelmä ja rationaalifunktioiden integrointi

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus, opintojaksolla käytetään Moodlen oppimisympäristöä

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h / Pienryhmäopetus 22 h / Itsenäistä opiskelua 85 h

 
Kohderyhmä 

1. vuoden tekniikan, matematiikan ja fysiikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste. Lisäkirjallisuutta: Grossman S.I.: Calculus of One Variable; Grossman S.I.: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations (osittain); Adams, R.A.: A Complete Course Calculus (osittain).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella. Välikokeilla suoritettaessa kurssin aikaiset tehtävät kuuluvat jatkuvaan arviointiin. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Pauliina Uusitalo

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen OJ s2021, Matematiikan peruskurssi I  Opintojakso  Pauliina Uusitalo  02.08.21 -25.10.21
Ilmoittautumiseen Calculus I (in English)  Opintojakso  Pauliina Ulkuniemi  31.08.21 -25.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ s2021, Matematiikan peruskurssi I tentti  Tentti  Pauliina Uusitalo  03.02.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ s2021, Matematiikan peruskurssi I tentti  Tentti  Pauliina Uusitalo  24.03.22