Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791610S Erikoistumisalan tentti, 5 op 
Tunniste 791610S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erikoistumisalan tentti  Lyhenne Erikoistumisala 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 
Jan Hjort 
Paasi Anssi 
Eeva-Kaisa Prokkola 
Saarinen, Jarkko Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen (1.–) 2. syys- tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tentittyään opiskelija osaa määritellä, tulkita ja arvioida syvällisesti oman erikoistumisalansa tutkimusperinnettä, nykyisiä tutkimusteemoja sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tentittävä oppimateriaali syventää opiskelijan maantieteellistä tietämystä valitsemaltaan erikoistumisalalta (”kotimoduulista”).

 
Sisältö 

Kirjallinen kuulustelu pro gradu -tutkielmaan liittyvästä yleis- ja/tai aluemaantieteen, matkailumaantieteen ja matkailututkimuksen, geoinformatiikan tai aluekehityksen ja aluepolitiikan alalta.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

 
Oppimateriaali 

Sovitaan vastuuopettajan kanssa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen akvaariossa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Erikoistumisalan vastuuopettajat/professorit:

  • AA: Eeva-Kaisa Prokkola
  • KM: Anssi Paasi
  • LM: Jan Hjort
  • MM: Jarkko Saarinen
  • GI: Harri Antikainen
 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

 

 

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa