Data on the course

Show instruction and examinations
ay901034Y Second Official Language (Swedish), Written Skills (OPEN UNI), 1 ECTS cr 
Code ay901034Y  Validity 01.08.2014 -
Name Second Official Language (Swedish), Written Skills (OPEN UNI)  Abbreviation Second Official 
Scope1 ECTS cr   
TypeLanguage and Communication Studies Discipline8002 Language studies, Swedish 
TypeCourse   
  GradingKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Unit University of Oulu, Open University 

Description
Proficiency level 

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Status 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Opintojakso sisältää myös opintojakson 901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen taito (LuTK), 1 op.

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

 
Required proficiency level 

Riittävä lähtötaso on (lukion päästötodistuksen) arvosana 7 TAI yo-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso).

 
ECTS Credits 

2 op

 
Language of instruction 

Ruotsi

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- selviytyy ja pystyy toimimaan oman alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti
- ymmärtää ja käyttää oman alan sanastoa
- ymmärtää oman alansa ja yleistieteellisiä tekstejä ja pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä
- pystyy keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista aiheista
- osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestintätilanteissa
- osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
- saa viestinsä perille ja tulee ymmärretyksi ruotsinkielinen tapakulttuuri huomioon ottaen tavatessaan ruotsinkielisiä kollegoja

 
Contents 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitus- ja kuuntelutehtäviä.

 
Mode of delivery 

Lähiopetus

 
Learning activities and teaching methods 

Lähiopetustunteja 26 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 28 tuntia, yhteensä 54 tuntia työskentelyä.

 
Target group 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Prerequisites and co-requisites 

Ks. Lähtötaso

 
Recommended optional programme components 

-

 
Recommended or required reading 

Sähköinen oppimateriaali. Tunneilla suositellaan käytettäväksi kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Opiskelija voi halutessaan tulostaa itse kurssimateriaalia omakustanteisesti.

 
Assessment methods and criteria 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 80 %. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitysten ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallisen kielitaidon arvosana perustuu loppukokeeseen sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksyttyyn suoritukseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:
Jos sinulla on hyväksiluettavaa osaamista ja olet esimerkiksi suorittanut aiemmin suorittamassasi tutkinnossa ruotsin opintoja, löydät lisätietoja AHOT-linjauksista Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta.
Ruotsin taidon osoittamisesta korvaavalla kokeella saat lisätietoja Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta sekä yhteysopettajalta (Terhi Ruokanen-Jaakola)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston www-sivuilta.

 
Grading 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan ja arvioidaan erikseen ns. valtakunnallisten KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä taito (T) tai hyvä taito (H) (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Arviointiperusteet löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta.

 
Person responsible 

yliopisto-opettaja Terhi Ruokanen-Jaakola
Yhteysopettajat löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta.

 
Working life cooperation 

-

 
Other information 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

target=_blank>https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi