Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080600A Kivunhoito, 2.5 op 
Tunniste 080600A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kivunhoito  Lyhenne Kivunhoito 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alahuhta, Seppo Matias 

Kuvaus
Laajuus  2,5 op 
Ajoitus  C7-8 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-  kuvata kivun kansanterveydellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen

-  selittää kivun syntymekanismit, välittymisen ja säätelyn hermostossa sekä tätä tietoa hyväksi käyttäen suunnitella kipupotilaan hoidon

-  luokitella akuutin ja kroonisen kivun, kohdata kipupotilaan, ottaa kipuanamneesin ja tehdä kipustatuksen

-  hoitaa erityisryhmien, kuten lasten ja vanhusten kivun ja soveltaa kipupotilaan tutkimisessa ja hoidossa tutkimustietoa kivun synnystä

-  käyttää hyväkseen moniammatillista näkemystä kipupotilaan diagnosoinnissa ja hoidossa

-  arvioida kivunhoidon tuloksen

-  ohjelmoida elämän loppuvaiheen oireenmukaisen hoidon ja suunnitella syöpäpotilaan oireenmukaisen hoidon

-  selittää ensihoitojärjestelmän rakenteen ja toiminnan ja kuvata lääkinnällisen pelastustoimen organisaation ja lääkärin roolin siinä

-  organisoida toiminnan suuronnettomuus- ja monipotilastilanteessa sekä arvioida kuljetusjärjestyksen, arvioida potilaan siirtokuntoisuuden, kuljetusjärjestyksen sekä valmistella potilaan ambulanssisiirrolle

 

 
Sisältö 

Opiskelija saa perustiedot seuraavista aiheista: kivun mekanismit ja kiputyypit, kivun hoito lapsilla ja vanhuksilla, akuutin ja kroonisen kivunhoidon periaatteet, kipupotilaan kohtaaminen ja tutkiminen, kivun lääkehoito, kivun hoidon monialaisuus, puudutukset, saattohoidon perusteet, elämän loppuvaiheen oireenmukainen hoito. 

 
Toteutustavat 

Osallistuminen asiantuntijaluennoille:

- perusluennot kipumekanismeista 3t

- syöpäpotilaan kivunhoito 2t

Osallistuminen teemapäiville:

- kipu ja mieli 7t

- akuutti kipu 7t

- saattohoito 7t

Ryhmäopetus 2t

 
Oppimateriaali 

Kipu (2009), Anestesiologia ja tehohoito soveltuvin osin; kustannus Oy Duodecim.

Syöpäkivun hoito-opas, Neuropaattisen kivun hoito-opas: Suomen kivuntutkimusyhdistys ry

Saattohoidon lääkeopas; Juha Hänninen 2009 Terho-säätiön julkaisusarja nro 1

Suositeltavaa lukemistoa: Nimeä vailla; Anneli Vainio Kustannus Oy Duodecim.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit  Osallistuminen teemapäiville ja ryhmäopetukseen, verkkotentti. 
Arviointiasteikko  Hyväksytty/hylätty 
Vastuuhenkilö  Professori Seppo Alahuhta 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa