Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477502A Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi, 5 op 
Tunniste 477502A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi  Lyhenne Koesuunnittelu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Aki Sorsa 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 4

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiston systemaattisen keruun, aineiston analysoinnin ja mallinnuksen perusperiaatteet ja tavoitteet kokeellisessa prosessikehityksessä. Opiskelija tuntee erilaiset koesuunnittelutekniikat ja niiden soveltamismahdollisuudet, osaa laatia koesuunnitelmia monimuuttujaisille prosesseille ja analysoida koetuloksia. Hän osaa käyttää myös perustyökaluja koetulosten analysointiin ja visualisointiin ja osaa suorittaa regressioanalyysin.

 
Sisältö 

Systemaattinen koesuunnittelu erilaisilla matriisitekniikoilla (Hadamard-matriisi, Central Composite Design -menetelmä), mittaustulosten graafinen ja tilastollinen käsittely, korrelaatioanalyysi, varianssi- ja regressioanalyysi ja niiden käyttö, dynaamisten datapohjaisten mallien laatiminen. 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot periodiopetuksena

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia. Kurssit Prosessidynamiikka ja Tilastomatematiikka edistävät oppimista.  

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi antaa valmiuksia säätötekniikan syventäville kursseille

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia: Diamond, W.J.: Practical Experiment Designs for Engineers and Scientists. Lifetime Learning Publications, Belmont Ca. 1981. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tuntitentit ja kotitehtävät. Mahdollisuus etäsuoritukseen.

 

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Aki Sorsa

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi  Opintojakso  Aki Sorsa  01.06.21 -31.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi  Opintojakso  Aki Sorsa  15.03.22 -06.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi tentti  Tentti  Aki Sorsa  06.05.22