Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477501A Prosessidynamiikka, 5 op 
Tunniste 477501A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Prosessidynamiikka  Lyhenne Prosessidynamii 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Sorsa, Aki Olavi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 2

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten prosessien dynaamisen käyttäytymisen periaatteet, osaa muodostaa yksikköprosessien dynaamisia aine- ja energiataseita ja ratkaista niitä siirtofunktiotekniikalla. Hänelle syntyy myös käsitys yksittäisten prosessien säädön ja niiden dynaamisen käyttäytymisen yhteydestä.

 
Sisältö 

Prosessimallit, prosessidynamiikan peruskäsitteet, dynaamiset tasemallit, koottujen ja jakaantuneiden parametrien mallit, lämmönvaihtimien mallit ja säätö, kemiallisten reaktoreiden mallit ja säätö, eksotermisen sekoitusreaktorin mallit ja säätö, tislausprosessin mallit ja säätö, laajempien prosessikokonaisuuksien mallintaminen

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot yhden periodin aikana

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia. Opintojaksot Taselaskenta, Lämmönsiirto, Aineensiirto, Säätöjärjestelmien analyysi ja differentiaaliyhtälöt edistävät oppimista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi antaa valmiuksia säätötekniikan syventäviin kursseihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste.

Oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia: Luyben, W.L.: Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. McGraw Kogakus ha Ltd., Tokyo 1973, 558 s.; Yang, W.J., Masubuchi, M.: Dynamic Process and System Control. Gorden and Breach Science Publishers, New York 1970. 448 s.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kotitehtävät, tunneilla laskettavat laskut  ja tuntitentit.

 

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Marko Paavola

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Prosessidynamiikka  Opintojakso  Sorsa, Aki Olavi  07.09.20 -17.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Prosessidynamiikka tentti tentti  Tentti  Sorsa, Aki Olavi  17.12.20