Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580121A Työharjoittelu 2, 1-5 op 
Tunniste 580121A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Työharjoittelu 2  Lyhenne Työharjoittelu 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Mikko Finnilä 

Kuvaus
Laajuus 

1-5 op/ 27- 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa maisterivaiheessa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-          osaa työelämässä vaadittavia taitoja,

-          tunnistaa omaa osaamistaan,

-          osaa esittää osaamisensa CV:n muodossa.

 

 

 

 
Sisältö 

Alaan liittyvä työharjoittelu

 
Järjestämistapa 

Alaan liittyvä työharjoittelu

 
Toteutustavat 

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti ja sopii vastuuopettajan kanssa työharjoittelun toteuttamisesta. 1 op vastaa noin kahden viikon harjoittelua. Harjoitteluun kuuluu suunnitelman tekeminen ennen harjoittelua ja harjoittelun jälkeen CV:n päivittäminen ja oppimisen arviointi. Suunnitelma ja CV hyväksytetään vastuuhenkilöllä.   

Kurssin voi korvata myös aiemman työkokemuksen perusteella (AHOT-prosessi).

 

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Opiskelijalla tulee olla harjoittelupaikan vaatimat perustiedot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus, mutta opiskelijalla odotetaan olevan perustaidot harjoittelussa oppimiseen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoittelupaikan soveltuvuus oppiaineeseen arvioidaan etukäteen tapauskohtaisesti vastuuopettajan toimesta. Ennen harjoittelua opiskelija tekee suunnitelman harjoittelusta ja sen tavoitteista. Harjoittelun päätyttyä opiskelija arvioi oppimaansa työelämätaitojen ja koulutuksen kannalta. Opiskelija toimittaa työtodistuksen ja dokumentoinnit (CV ja työharjoittelukaavake) vastuuopettajalle. Jos kurssin korvaavuutta haetaan aiemman työkokemuksen perusteella, opiskelija täyttää AHOT-lomakkeen ja päivittää CV:n ja toimittaa ne vastuuopettajalle arvioitavaksi. 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.               

 

 

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

FT Maarit Kangas

 
Työelämäyhteistyö 

Harjoittelu voidaan toteuttaa yrityksissä, yliopistoissa tai muissa tutkimuslaitoksissa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Vastuuopettaja on Mikko Finnilä. Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa