Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080603A-04 Kliininen kemia, peruskurssi, 2.5 op 
Tunniste 080603A-04  Voimassaolo 01.08.2001 -
Nimi Kliininen kemia, peruskurssi  Lyhenne Kliininen kemia 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Risteli, Juha 

Kuvaus
Laajuus  2,5 op 
Ajoitus  C5-6 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luotella kliinisen kemian ja hematologian tavallisimmat tutkimukset ja niiden käytön indikaatiot ja osaa tulkita tuloksia kriittisellä tavalla. Hän osaa määritellä laboratoriotutkimusten hajontaan vaikuttavat tekijät, biologisen variaation, preanalyyttiset ja analyyttiset tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen tulkitessaan laboratoriotuloksia. Opiskelija osaa standardisoida laboratoriotutkimusten näytteenoton niin, että edellä mainitut tulosten tulkinnan kannalta häiritsevää hajontaa lisäävät tekijät on mahdollisimman hyvin eliminoitu. Opiskelija osaa määritellä laboratoriotutkimusten laaduntarkkailun periaatteet.

 

 
Sisältö 

Luento-opetuksen sisältö: Kliininen kemia erikoisalana, sydän- ja verisuonitautien diagnostiikka, munuaisten ja virtsateiden tutkiminen, kliininen entsymologia, maksan toiminnan tutkiminen, ruoansulatus-kanavan tutkiminen, hematologiset laboratoriotutkimukset, nestetasapaino, lääkeaineiden ja huumaus-aineiden tutkimukset, tavallisimmat laboratoriotutkimukset ja niiden käytön indikaatiot ja radioaktiivisten isotooppien käyttömahdollisuudet diagnostiikassa. Pienryhmäohjauksen sisältö: verinäytteenottotekniikka ja verinäytteiden esikäsittely erityyppisiä laboratorio­tutkimuksia varten, laboratoriotutkimustulokset terveillä henkilöillä, viitevälit, laboratoriotutkimuksiin liittyvät virhelähteet ja virheiden syntymekanismit ja laboratoriotutkimusten laaduntarkkailu, perusverenkuva ja veren sivelyvalmiste ja tavallisimmat potilaskohtaiset isotooppitutkimukset.

Teemapäivän tavoite: Opiskelija osaa suorittaa vierianalytiikkatestejä.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 18 t, ryhmäopetus 8 t, teemapäivä ja omatoiminen valmistautuminen ryhmä­opetuksiin ja teemapäivään.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Laboratoriolääketiede, kliininen kemia ja hematologia, Kandidaattikustannus Oy, O. Niemelä ja K Pulkki, 2010. Muut oppikirjat: Veritaudit, Kustannus Oy Duodecim, T. Ruutu, A. Rajamäki, R Lassila, K Porkka 2007; Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Kustannus Oy Duodecim, A. Sovijärvi, A. Ahonen, J. Hartiala, E. Länsimies, S. Savolainen, V. Turjanmaa, E. Vanninen, 2003.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttivaatimuksena ovat luennot, ryhmäopetukset, oppikirjavaatimukset ja muut opiskelijalle annetut materiaalit.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksoon liittyy tentti, jonka vaikutus on 2/3 kliinisen kemian loppuarvosanasta. Loppuarvo­sana annetaan arviointiasteikolla 0-5.

 
Vastuuhenkilö  Professori Juha Risteli 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa