Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay901038Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO), 1 op 
Tunniste ay901038Y  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO)  Lyhenne Toinen kotimain 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901039Y, Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, HLL, 2 op.

 
Lähtötasovaatimus 

Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 tai vastaavat tiedot sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Lähtötasokriteerit.

Kurssille osallistuvien opiskelijoiden kielellisen lähtötason riittävyys testataan kurssin alussa. Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle joko Ruotsin valmentavalla kurssilla (2 op) tai itseohjatuilla opinnoilla (På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op).

 
Laajuus 

Kirjallinen kielitaito (901038Y) 1 op, suullinen kielitaito (901039Y) 2 op.

Yhteensä 3 op (80 tuntia).

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Ajoitus 

Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille ay901038Y.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja kirjoittamaan työtehtäviinsä liittyviä tekstejä. Hänellä on valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetus 36 t (1 x 180 min./vk) ja itsenenäistä työskentelyä 44 t, yhteensä 80 t / kurssi.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat, hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Lähtötasovaatimus

 
Oppimateriaali 

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin (keskustelut, esitykset, keskustelunalustukset, videot). Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.

Opintojakson korvaava koe: Ennen varsinaista kurssia Examinariumissa on mahdollista tehdä ruotsin kielen kirjallinen ja sen jälkeen sovittuna aikana suullinen korvaava koe. Kirjallinen koe vastaa kurssin loppukoetta. Koe järjestetään vain sellaisille opiskelijoille, joilla on lähtökohtaisesti hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (pitkähkö opiskelu tai työskentely ruotsinkielisellä kielialueella tai kaksikielinen perhetausta) ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Jos opiskelija hyväksytään kummassakin kokeessa arvosanalla hyvä taito, hänet vapautetaan opintojakson opetuksesta. Kirjalliseen kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään 15.11. sähköpostitse osoitteeseen liisa.niemi@oulu.fi. Kirjallisessa kokeessa hyväksytyille pidetään suullinen koe erikseen sovittavana aikana.


Aiempien ruotsin opintojen hyväksyminen: Hammaslääketieteen ruotsin kielen opintojakson voi tapauskohtaisesti korvata muulla terveydenhuollon alan ruotsin kurssilla, joka on suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Ahot-ohjeistus.

 
Arviointiasteikko 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä.

Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle. Tarkemmat kuvaukset arviontiperusteista.

 
Vastuuhenkilö 

Liisa Niemi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa